Khi không tham gia gói thầu không có được hoàn trả thầu không?

Ngày hỏi:25/07/2022

Có được hoàn trả thầu khi không tham gia gói thầu không? Gói thầu dịch vụ tư vấn có được áp dụng chào hàng cạnh tranh không? Gói thầu rà phá bom mìn có giá trị 3,6 tỷ đồng có được chỉ định thầu?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Có được hoàn trả thầu khi không tham gia gói thầu không?

Công ty tôi trúng thầu 1 dự án xây dựng công trình, nhưng Ban giám đốc quyết định không tham gia thực hiện dự án này. Vậy cho hỏi, bên nhà đầu tư có hoàn trả lại phần đảm bảo dự thầu cho công ty tôi không? Công ty tôi không có vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu.

Trả lời:

Theo Khoản 8 Điều 11 Luật đấu thầu 2013 quy định các trường hợp không được hoàn trả thầu như sau:

- Nhà thầu, nhà đầu tư rút hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất;

- Nhà thầu, nhà đầu tư vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại khoản 4 Điều 17 của Luật này;

- Nhà thầu, nhà đầu tư không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Điều 66 và Điều 72 của Luật này;

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của bên mời thầu hoặc đã hoàn thiện hợp đồng nhưng từ chối ký hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng;

- Nhà đầu tư không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của bên mời thầu hoặc đã hoàn thiện hợp đồng nhưng từ chối ký hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng.

Theo đó, nếu công ty bạn rút hồ sơ rút thầu sau khi thời điểm đóng thầu hoặc không không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của bên mời thầu hoặc đã hoàn thiện hợp đồng nhưng từ chối ký hợp đồng thì bên nhà đầu tư không trả lại các khoản đảm bảo dự thầu cho công ty bạn. Còn nếu không thuộc các trường hợp trên thì nhà đầu tư phải hoàn trả phần đảm bảo dự thầu cho công ty bạn.

Gói thầu dịch vụ tư vấn có được áp dụng chào hàng cạnh tranh không?

Xin chào, gói thầu dịch vụ tư vấn 500 triệu có được áp dụng chào hàng cạnh tranh không? Nhờ tư vấn.

Trả lời:

Theo Khoản 1 Điều 23 Luật đấu thầu 2013 chào hàng cạnh tranh được áp dụng đối với gói thầu có giá trị trong hạn mức theo quy định của Chính phủ và thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản;

- Gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa và tương đương nhau về chất lượng;

- Gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt.

Như vậy theo quy định này thì gói thầu dịch vụ tư vấn có giá trị 500 triệu không được áp dụng chào hàng cạnh tranh.

Gói thầu rà phá bom mìn có giá trị 3,6 tỷ đồng có được chỉ định thầu?

Cho tôi xin hỏi: Gói thầu về rà phá bom mìn có giá trị 3,6 tỷ có thực hiện chỉ định thầu được không? Nếu không chỉ định thầu được thì thực hiện theo hình thức nào? Tôi xin cảm ơn!

Trả lời:

Theo Điều 54 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định gói thầu có giá trị trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu theo quy định tại Điểm e, Khoản 1, Điều 22 Luật Đấu thầu 2013 bao gồm:

- Không quá 500 triệu đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ công; không quá 1 tỷ đồng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, mua thuốc, vật tư y tế, sản phẩm công;

- Không quá 100 triệu đồng đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên.

Theo đó, các hạn mức nêu trên được áp dụng đối với tất cả các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu.

Tại Điểm đ, Khoản 1, Điều 22 Luật đấu thầu 2013 thì gói thầu rà phá bom, mìn, vật nổ để chuẩn bị mặt bằng thi công xây dựng công trình được phép áp dụng chỉ định thầu nhưng phải đáp ứng điều kiện chỉ định thầu quy định tại khoản 2, Điều 22 Luật Đấu thầu 2013.

Tại Khoản 2 Điều 22 Luật đấu thầu 2013 quy định:

Việc thực hiện chỉ định thầu đối với gói thầu quy định tại các điểm b, c, d, đ và e khoản 1 Điều này phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

- Có quyết định đầu tư được phê duyệt, trừ gói thầu tư vấn chuẩn bị dự án;

- Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt;

- Đã được bố trí vốn theo yêu cầu tiến độ thực hiện gói thầu;

- Có dự toán được phê duyệt theo quy định, trừ trường hợp đối với gói thầu EP, EC, EPC, gói thầu chìa khóa trao tay;

- Có thời gian thực hiện chỉ định thầu kể từ ngày phê duyệt hồ sơ yêu cầu đến ngày ký kết hợp đồng không quá 45 ngày; trường hợp gói thầu có quy mô lớn, phức tạp không quá 90 ngày;

- Nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu phải có tên trong cơ sở dữ liệu về nhà thầu của cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu.

Theo quy định trên, gói thầu rà phá bom mìn có giá trị 3,6 tỷ đồng sẽ được chỉ định thầu khi đáp ứng các điều kiện trên.

Trân trọng!


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin