Thư viện viên hạng I có nhiệm vụ và tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng như thế nào?

Ngày hỏi:07/10/2022

Nhiệm vụ và tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng Thư viện viên hạng I được quy định như thế nào?

Nhờ anh/chị tư vấn theo quy định mới.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Nhiệm vụ của Thư viện viên hạng I

Căn cứ Khoản 1 Điều 4 Thông tư 02/2022/TT-BVHTTDL (có hiệu lực từ 15/08/2022) nhiệm vụ của Thư viện viên hạng I như sau:

a) Chủ trì xây dựng kế hoạch hoạt động dài hạn, trung hạn, hàng năm, kế hoạch phát triển văn hóa đọc của đơn vị và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

b) Chủ trì nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu của khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động thư viện;

c) Chủ trì tổ chức hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ thư viện theo quy định của pháp luật và các hoạt động khác nhằm thúc đẩy phát triển văn hóa đọc;

d) Chủ trì xây dựng hoặc hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, thông tin thư mục quốc gia, mục lục liên hợp quốc gia, quốc tế;

đ) Chủ trì xây dựng hoặc hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ thư viện;

e) Chủ trì hoặc tham gia xây dựng tiêu chuẩn quốc gia trong hoạt động thư viện;

g) Tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, các chủ trương, chính sách, chiến lược phát triển thư viện và văn hóa đọc;

h) Xây dựng nội dung chương trình, biên soạn tài liệu và tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho thư viện viên hạng dưới.

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng Thư viện viên hạng I

Căn cứ Khoản 2 Điều 4 Thông tư 02/2022/TT-BVHTTDL (có hiệu lực từ 15/08/2022) tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng Thư viện viên hạng I như sau:

a) Có bằng tốt nghiệp thạc sĩ trở lên chuyên ngành thông tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp thạc sĩ trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp;

b) Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin

Nội dung liên quan: " Bồi dưỡng "