Trong giám sát ngân hàng, biên bản làm việc được quy đinh như thế nào?

Ngày hỏi:07/10/2022

Biên bản làm việc giám sát ngân hàng? Mẫu báo cáo giám sát an toàn vi mô đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quy định như thế nào?

Mong anh chị tư vấn theo quy định mới nhất. Tôi cảm ơn. 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Biên bản làm việc giám sát ngân hàng được quy định như thế nào?

Căn cứ Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-NHNN (Có hiệu lực từ 01/09/2022) quy định biên bản làm việc giám sát ngân hàng được quy định như sau:

(1)…………………………
(2) …………………………
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

(3) …………………………

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Hôm nay, hồi …… giờ …… ngày …… tháng …… năm ……… tại …………… (4) Tổ công tác được thành lập theo Quyết định số …… đã tiến hành làm việc với …………………………(5) về ………………………………………(6)

I. Thành phần gồm có:

1. Tổ công tác:

- Ông (bà) ……………………………………… chức vụ ………………………………………

- …………………………………………………………………………………………………….

2. Đai diện ………………………………………………………………………………………(7)

- Ông (bà) ……………………………………… chức vụ ………………………………………

- …………………………………………………………………………………………………….

II. Nội dung:

.………………………………………………………………………………………………….(8)

Buổi làm việc kết thúc vào hồi …… giờ …… ngày …… tháng …… năm ………,

Biên bản này đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và Đại diện các bên ký xác nhận. Biên bản lập bằng Tiếng Việt và được lập thành ... bản, mỗi bên giữ ... bản.

…………………………(5)
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN TỔ CÔNG TÁC
(Ký, ghi rõ họ tên)

(1) Tên cơ quan tiến hành làm việc trực tiếp.

(2) Tên Tổ công tác.

(3) Số biên bản làm việc

(4) Địa điểm làm việc.

(5) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân.

(6) Nội dung làm việc.

(7) Tên cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân làm việc với Tổ công tác.

(8) Nêu rõ diễn biến, kết quả của buổi làm việc

Mẫu báo cáo giám sát an toàn vi mô đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quy định như thế nào?

Tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-NHNN (Có hiệu lực từ 01/09/2022) quy định mẫu báo cáo giám sát an toàn vi mô đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quy định như sau:

Các đơn vị thực hiện giám sát an toàn vi mô tham khảo mẫu báo cáo giám sát an toàn vi mô dưới đây nhằm xây dựng Mẫu báo cáo giám sát an toàn vi mô định kỳ phù hợp với đặc thù của đối tượng giám sát ngân hàng do đơn vị mình phụ trách. Lưu ý đảm bảo các nội dung giám sát tối thiểu theo quy định tại Thông tư ………/2022/TT-NHNN. Đối với Báo cáo giám sát an toàn vi mô đột xuất, đơn vị thực hiện giám sát an toàn vi mô không cần thiết trình bày các mục A, C, D, E, F và chỉ trình bày cụ thể nội dung cần báo cáo đột xuất tại mục B (không cần trình bày các nội dung không liên quan tại mục B) và đề xuất kiến nghị tại mục G.

……………(1)……………
… (2) …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /BC-…(3)…

Hà Nội, ngày tháng năm

BÁO CÁO GIÁM SÁT AN TOÀN VI MÔ

(tên đối tượng giám sát)

NĂM…

TRẠNG THÁI BÁO CÁO

Báo cáo định kỳ:

Báo cáo đột xuất:

Ngày thực hiện:

Số liệu tại thời điểm:

Nguồn số liệu: Báo cáo tài chính

Cân đối tài Khoản kế toán

Báo cáo thống kê khác

Lần báo cáo gần nhất: (định kỳ/đột xuất)

Ngày thực hiện:

Số liệu tại thời điểm:

HỒ SƠ TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI

Tên:

Tên viết tắt:

Địa điểm:

Điện thoại:

Fax:

Cán bộ làm đầu mối liên lạc:

Tên:

Điện thoại:

Email:

HỒ SƠ CÁN BỘ GIÁM SÁT

Cán bộ giám sát:

Thời gian giám sát:

(Từ mm/20xx đến mm/20xx)

Điện thoại:

Email:

Cán bộ giám sát trước:

Thời gian giám sát:

(Từ / đến / )

Điện thoại:

Email:

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.