Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trong hoạt động giám sát ngân hàng có trách nhiệm gì?

Ngày hỏi:25/07/2022

Trách nhiệm của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trong hoạt động giám sát ngân hàng? Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh trong hoạt động giám sát ngân hàng?

Mong anh chị tư vấn theo quy định mới nhất. Tôi cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Trách nhiệm của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trong hoạt động giám sát ngân hàng?

Căn cứ Điều 24 Thông tư 08/2022/TT-NHNN (Có hiệu lực từ 01/09/2022) quy định trách nhiệm của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trong hoạt động giám sát ngân hàng, cụ thể như sau:

1. Thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động giám sát ngân hàng trong toàn bộ hệ thống Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng.

2. Chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh và các đơn vị khác thuộc Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức có liên quan thực hiện hoạt động giám sát ngân hàng.

3. Chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thực hiện giám sát tăng cường theo quy định tại Thông tư này và Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đối với đối tượng giám sát thuộc phạm vi phân công giám sát của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng.

4. Căn cứ quy định tại Thông tư này, chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Quyết định ban hành Sổ tay giám sát ngân hàng để hướng dẫn nghiệp vụ về giám sát ngân hàng theo quy định tại Thông tư này và Danh sách các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có tầm quan trọng hệ thống.

5. Chủ trì, phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị có liên quan của Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu, đầu tư, xây dựng, ứng dụng, quản lý cơ sở dữ liệu và phát triển hệ thống công nghệ thông tin hỗ trợ hoạt động giám sát ngân hàng thống nhất trong ngành Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

6. Trường hợp cần thiết, đề xuất Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thực hiện các nội dung giám sát an toàn vĩ mô đột xuất quy định tại các khoản 3, 4, 5 Điều 15 Thông tư này.

7. Quyết định các mức ngưỡng thay đổi của giám sát an toàn vi mô và giám sát an toàn vĩ mô trong từng thời kỳ.

8. Trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành mô hình và phương pháp phân tích rủi ro trong từng thời kỳ.

9. Trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh trong hoạt động giám sát ngân hàng?

Tại Điều 25 Thông tư 08/2022/TT-NHNN (Có hiệu lực từ 01/09/2022) quy định trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh trong hoạt động giám sát ngân hàng, theo đó:

1. Chủ trì, phối hợp với Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức có liên quan trong hoạt động giám sát an toàn vi mô thuộc phạm vi được phân công.

2. Thực hiện giám sát tăng cường đối với đối tượng giám sát ngân hàng theo quy định tại Thông tư này và Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hoặc Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh đối với từng trường hợp cụ thể.

3. Trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin