Có thể có tối đa bao nhiêu người khuyết tật trong lớp học hòa nhập?

Ngày hỏi:07/10/2022

Lớp học hòa nhập có tối đa bao nhiêu người khuyết tật? Các hoạt động hỗ trợ giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật bao gồm gì?

Chào ban biên tập, tôi hiện đang là chủ nhiệm của một lớp hòa nhập dành cho người khuyết tật, hiện nay trong lớp của tôi đã có tối đa 2 em học sinh khuyết tật theo như quy định rồi, vừa rồi trường có nhận thêm một số em học sinh khuyết tật nữa thì tôi có thể xin phép lãnh đạo bố trí thêm các em khuyết tật trong lớp tôi để dạy hòa nhập được không? Xin nhờ ban biên tập giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Lớp học hòa nhập có tối đa bao nhiêu người khuyết tật?

Căn cứ Điều 5 Thông tư 03/2018/TT-BGDĐT quy định nhiệm vụ, quyền hạn của cơ sở giáo dục thực hiện giáo dục hòa nhập như sau:

1. Phát hiện, huy động và tiếp nhận người khuyết tật học tập tại cơ sở giáo dục.

2. Sắp xếp, bố trí các lớp học phù hợp với người khuyết tật; đảm bảo mỗi lớp học hòa nhập có không quá 02 (hai) người khuyết tật. Trường hợp đặc biệt, thủ trưởng cơ sở giáo dục căn cứ vào Điều kiện thực tế có thể sắp xếp, bố trí thêm người khuyết tật trong một lớp học để đảm bảo cho những người khuyết tật có nhu cầu học hòa nhập đều được đi học.

3. Xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động can thiệp sớm, giáo dục hòa nhập; tư vấn, định hướng nghề nghiệp phù hợp nhu cầu và khả năng của người khuyết tật.

4. Xây dựng môi trường giáo dục hòa nhập, thân thiện, đảm bảo người khuyết tật được tôn trọng, hỗ trợ, hợp tác và được tham gia bình đẳng trong mọi hoạt động giáo dục.

5. Phối hợp với gia đình, cộng đồng, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, cơ sở giáo dục chuyên biệt thực hiện giáo dục hòa nhập.

6. Hỗ trợ thực hiện các hoạt động can thiệp sớm và phát triển kỹ năng cơ bản cho người khuyết tật để hòa nhập cộng đồng.

7. Cung cấp thông tin về giáo dục của người khuyết tật đang học hòa nhập tại cơ sở giáo dục cho hội đồng xác định mức độ khuyết tật của xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã).

8. Phát triển năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên, nhân viên đáp ứng nhiệm vụ giáo dục hòa nhập.

9. Huy động nhân lực hỗ trợ giáo dục hòa nhập và sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước dành cho việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục hòa nhập theo quy định của pháp luật.

Như vậy, mỗi lớp học hòa nhập có không quá 02 (hai) người khuyết tật. Đối với trường hợp đặc biệt thì sẽ được xem xét trên điều kiện để sắp xếp, bố trí thêm người khuyết tật trong một lớp học để đảm bảo cho những người khuyết tật có nhu cầu học hòa nhập đều được đi học. Do đó, anh/chị có thể dựa vào tình hình thực tế để xin phép thủ trưởng đơn vị bố trí các em khuyết tật mới nhận vào lớp học.

Các hoạt động hỗ trợ giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật bao gồm gì?

Theo Điều 6 Thông tư 03/2018/TT-BGDĐT quy định phòng hỗ trợ giáo dục hòa nhập và các hoạt động hỗ trợ giáo dục hòa nhập trong các cơ sở giáo dục như sau:

1. Căn cứ vào Điều kiện của cơ sở giáo dục và nhu cầu hỗ trợ của người khuyết tật học hòa nhập, cơ sở giáo dục bố trí phòng hỗ trợ giáo dục hòa nhập để thực hiện hoạt động hỗ trợ người khuyết tật học hòa nhập.

2. Phòng hỗ trợ giáo dục hòa nhập có thiết bị hỗ trợ đặc thù, học liệu, công cụ xác định mức độ phát triển cá nhân của người khuyết tật để tổ chức các hoạt động nhằm phát triển khả năng của người khuyết tật.

3. Các hoạt động hỗ trợ giáo dục hòa nhập:

a) Hỗ trợ người khuyết tật bổ sung kiến thức, phát triển kỹ năng đặc thù để học hòa nhập có hiệu quả;

b) Tư vấn, hỗ trợ các biện pháp, kỹ năng giáo dục hòa nhập cho giáo viên, nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật và gia đình người khuyết tật;

c) Tư vấn dịch vụ hỗ trợ giáo dục hòa nhập và định hướng nghề nghiệp cho người khuyết tật.

4. Cơ sở giáo dục phối hợp với trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, các tổ chức, cá nhân để thực hiện các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật tại phòng hỗ trợ giáo dục hòa nhập đạt hiệu quả.

Theo đó, các hoạt động hỗ trợ giáo dục hòa nhập cho người khuyết tật sẽ bao gồm các hoạt động trên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin