Giám sát an toàn vĩ mô gồm những hồ sơ nào?

Ngày hỏi:23/07/2022

Hồ sơ giám sát an toàn vĩ mô? Tiếp xúc đối tượng giám sát ngân hàng theo những hình thức nào? Yêu cầu giải trình bằng văn bản khi tiếp xúc đối tượng giám sát ngân hàng như thế nào?

Mong anh chị tư vấn theo quy định mới nhất. Tôi cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Hồ sơ giám sát an toàn vĩ mô?

Căn cứ Điều 17 Thông tư 08/2022/TT-NHNN (Có hiệu lực từ 01/09/2022) quy định hồ sơ giám sát an toàn vĩ mô, như sau:

Hồ sơ giám sát an toàn vĩ mô bao gồm các báo cáo giám sát an toàn vĩ mô (định kỳ và đột xuất) và hồ sơ về các biện pháp xử lý trong giám sát an toàn vĩ mô.

Tiếp xúc đối tượng giám sát ngân hàng theo những hình thức nào?

Theo Điều 18 Thông tư 08/2022/TT-NHNN (Có hiệu lực từ 01/09/2022) quy định tiếp xúc đối tượng giám sát ngân hàng theo những hình thức sau:

Việc tiếp xúc đối tượng giám sát ngân hàng được thực hiện thông qua các hình thức sau đây:

1. Yêu cầu giải trình bằng văn bản.

2. Làm việc trực tiếp.

Yêu cầu giải trình bằng văn bản khi tiếp xúc đối tượng giám sát ngân hàng như thế nào?

Tại Điều 19 Thông tư 08/2022/TT-NHNN (Có hiệu lực từ 01/09/2022) quy định yêu cầu giải trình bằng văn bản khi tiếp xúc đối tượng giám sát ngân hàng như sau:

1. Trong trường hợp phát hiện tài liệu, thông tin, dữ liệu bị thiếu, lỗi, sai hoặc cần làm rõ theo yêu cầu của giám sát an toàn vi mô hoặc những vấn đề có liên quan đến việc chấp hành không đầy đủ các quy định pháp luật, chỉ đạo, yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc liên quan đến rủi ro của đối tượng giám sát ngân hàng, đơn vị thực hiện giám sát ngân hàng yêu cầu hoặc trình Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng (đối với đơn vị thực hiện giám sát an toàn vĩ mô) yêu cầu đối tượng giám sát ngân hàng giải trình.

2. Căn cứ thời hạn giải trình được quy định tại văn bản yêu cầu giải trình, đối tượng giám sát ngân hàng phải có văn bản giải trình, bao gồm tối thiểu các nội dung:

a) Nội dung giải trình theo từng yêu cầu cụ thể, trong đó bao gồm cả phân tích thực trạng, nguyên nhân;

b) Đề xuất biện pháp chỉnh sửa, khắc phục (bao gồm cả lộ trình thực hiện) trong trường hợp đơn vị thực hiện giám sát ngân hàng yêu cầu.

Trân trọng!


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin