Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm gì trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến?

Ngày hỏi:07/10/2022

Trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến như thế nào? Trách nhiệm của Văn phòng Chính phủ trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến như thế nào?

Tôi có nhu cầu tìm hiểu về vấn đề này, nhờ anh/chị tư vấn theo quy định mới.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến?

Căn cứ Điều 27 Nghị định 42/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/08/2022 trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến như sau:

1. Thực hiện các nhiệm vụ được giao tại các Điều 5, Điều 6, Điều 10, Điều 11, Điều 13, Điều 16, Điều 23 của Nghị định này.

2. Xây dựng các nền tảng, công cụ kỹ thuật tạo điều kiện cho các cơ quan nhà nước cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng theo nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

3. Kiểm tra, đánh giá hiệu quả, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trong cung cấp thông tin và triển khai dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước; tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trách nhiệm của Văn phòng Chính phủ trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến như thế nào?

Căn cứ Điều 28 Nghị định 42/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/08/2022 trách nhiệm của Văn phòng Chính phủ trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến như sau:

1. Thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Điều 11 của Nghị định này.

2. Phát triển, vận hành và duy trì Cổng thông tin điện tử Chính phủ theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 6 của Nghị định này.

3. Quy định, hướng dẫn việc chuẩn hóa danh mục dịch vụ công trực tuyến các cấp và thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

4. Phát triển, hoàn thiện Cổng dịch vụ công quốc gia và tích hợp dịch vụ công trực tuyến của các bộ, ngành, địa phương lên Cổng dịch vụ công quốc gia; theo dõi, giám sát, đánh giá chất lượng phục vụ tổ chức, cá nhân trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công của các bộ, ngành, địa phương bằng dữ liệu theo thời gian thực.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin