Trong đơn vị sự nghiệp công lập về tiêu chuẩn, điều kiện thành viên Hội đồng quản lý được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:07/10/2022

Tiêu chuẩn, điều kiện thành viên Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành tư pháp? Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành tư pháp quy định như thế nào?

Mong anh chị tư vấn theo quy định mới nhất. Tôi cảm ơn. 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Tiêu chuẩn, điều kiện thành viên Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành tư pháp?

Căn cứ Điều 15 Thông tư 04/2022/TT-BTP (có hiệu lực từ 05/08/2022) về tiêu chuẩn, điều kiện thành viên Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành tư pháp:

1. Đối với thành viên Hội đồng quản lý:

a) Là công chức hoặc viên chức. Trong trường hợp thành viên Hội đồng quản lý là đại diện của tổ chức có lợi ích liên quan thì không bắt buộc phải là công chức hoặc viên chức;

b) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có đủ sức khỏe để đảm nhận công việc;

c) Không trong thời gian chấp hành quyết định kỷ luật hoặc trong thời gian bị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật;

d) Có trình độ từ đại học trở lên;

đ) Đủ tuổi công tác ít nhất 01 nhiệm kỳ 05 năm đối với công chức, viên chức;

e) Không phải là vợ hoặc chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu, kế toán trưởng của đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Đối với Chủ tịch Hội đồng quản lý

a) Đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Có năng lực quản lý và đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn như người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật và quy định của cấp có thẩm quyền.

Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành tư pháp quy định như thế nào?

Tại Điều 16 Thông tư 04/2022/TT-BTP (có hiệu lực từ 05/08/2022) về, bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành tư pháp cụ thể như sau:

Chủ tịch và các thành viên khác của Hội đồng quản lý do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Đề án tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập bổ nhiệm.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin