Quy định mới về trường hợp thực hiện điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch?

Ngày hỏi:07/10/2022

Trường hợp thực hiện điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch theo quy định mới? Quy định mới về thẩm quyền quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch? Hồ sơ đề nghị điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch theo quy định mới?

Tôi có nhu cầu tìm hiểu những quy định trên, xin được giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Trường hợp thực hiện điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch theo quy định mới?

Căn cứ Khoản 2 Điều 19 Nghị định 43/2022/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 08/08/2022) quy định trường hợp thực hiện điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch như sau:

2. Tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch thực hiện điều chuyển trong các trường hợp sau:

a) Khi có sự thay đổi về cơ quan quản lý, phân cấp quản lý.

b) Tài sản đã được giao nhưng không còn nhu cầu sử dụng hoặc việc khai thác không hiệu quả.

c) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Quy định mới về thẩm quyền quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch?

Theo Khoản 3 Điều 19 Nghị định 43/2022/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 08/08/2022) quy định thẩm quyền quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch như sau:

3. Thẩm quyền quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch:

a) Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định điều chuyển tài sản giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; giữa các bộ, cơ quan trung ương với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trên cơ sở đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương.

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chuyển tài sản không thuộc phạm vi quy định tại điểm a khoản này giữa các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

Hồ sơ đề nghị điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch theo quy định mới?

Tại Khoản 4 Điều 19 Nghị định 43/2022/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 08/08/2022) quy định hồ sơ đề nghị điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch như sau:

4. Hồ sơ đề nghị điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch gồm:

a) Văn bản đề nghị điều chuyển tài sản của cơ quan, đơn vị được giao quản lý tài sản; cơ quan, đơn vị có tài sản điều chuyển (trong đó nêu rõ lý do điều chuyển): 01 bản chính.

b) Văn bản đề nghị được tiếp nhận tài sản của cơ quan, đơn vị và cơ quan quản lý cấp trên (nếu có): 01 bản chính.

c) Danh mục tài sản đề nghị điều chuyển (tên tài sản; địa chỉ; loại hình công trình; năm đưa vào sử dụng; diện tích; công suất, số hộ sử dụng nước theo thiết kế và thực tế; giá trị; tình trạng tài sản): 01 bản chính.

d) Hồ sơ có liên quan khác (nếu có): 01 bản sao.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin

Nội dung liên quan: " Cấp nước sạch "