Chứng khoán được hoạt động dựa trên nguyên tắc nào?

Ngày hỏi:07/10/2022

Hoạt động của chứng khoán dựa trên nguyên tắc nào? Quy định về giải quyết tranh chấp và bồi thường thiệt hại trong lĩnh vực chứng khoán? Công ty chứng khoán được cấp phép thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán được cung cấp các dịch vụ nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Hoạt động của chứng khoán dựa trên nguyên tắc nào?

Theo quy định pháp luật chứng khoán mới nhất thì về việc hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán dựa trên nguyên tắc nào?

Trả lời:

Căn cứ Điều 5 Luật Chứng khoán 2019 quy định như sau:

"1. Tôn trọng quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán; quyền tự do giao dịch, đầu tư, kinh doanh và cung cấp dịch vụ về chứng khoán của tổ chức, cá nhân.

2. Công bằng, công khai, minh bạch.

3. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

4. Tự chịu trách nhiệm về rủi ro."

Trên đây là nguyên tắc hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán theo quy định pháp luật trên.

Quy định về giải quyết tranh chấp và bồi thường thiệt hại trong lĩnh vực chứng khoán

Cho tôi hỏi việc giải quyết tranh chấp và bồi thường thiệt hại trong lĩnh vực chứng khoán được quy định thế nào? Nhờ ban biên tập hỗ trợ theo quy định tại luật chứng khoán mới.

Trả lời:

Căn cứ Điều 133 Luật Chứng khoán 2019 quy định về việc giải quyết tranh chấp và bồi thường thiệt hại trong lĩnh vực chứng khoán như sau:

- Trường hợp quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán bị xâm phạm hoặc có tranh chấp phát sinh trong hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán tại Việt Nam thì việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp hoặc giải quyết tranh chấp được thực hiện thông qua thương lượng, hòa giải hoặc yêu cầu Trọng tài hoặc Tòa án Việt Nam giải quyết theo quy định của pháp luật.

- Chủ thể xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, thực hiện các trách nhiệm dân sự khác theo thỏa thuận, theo quy định của Bộ luật Dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Thẩm quyền, thủ tục để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Công ty chứng khoán được cấp phép thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán được cung cấp các dịch vụ nào?

Cho tôi hỏi theo Luật chứng khoán mới thì công ty chứng khoán được cung cấp các dịch vụ nào khi được cấp phép thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán? Xin cảm ơn!

Trả lời:

Căn cứ Khoản 1 Điều 86 Luật Chứng khoán 2019 thì công ty chứng khoán được cấp phép thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán được cung cấp các dịch vụ sau đây:

- Nhận ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân; thực hiện phân phối hoặc làm đại lý phân phối chứng khoán; quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán; cung ứng dịch vụ quản lý danh sách người sở hữu chứng khoán cho các doanh nghiệp khác;

- Cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến; cung cấp hoặc phối hợp với các tổ chức tín dụng cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán hoặc cung cấp dịch vụ cho vay chứng khoán; cung cấp hoặc phối hợp với các tổ chức tín dụng cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán; lưu ký chứng khoán; bù trừ và thanh toán chứng khoán; các dịch vụ trên thị trường chứng khoán phái sinh.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin