Việc kiểm, giám sát hải quan có áp dụng đối với hàng hóa biếu tặng không?

Ngày hỏi:11/07/2022

Hàng hóa là quà biếu, tặng có bị kiểm tra, giám sát hải quan hay không? Nguyên tắc tiến hành thủ tục kiểm tra, giám sát hải quan như thế nào?

Chào anh/chị. Tôi có được tặng một chiếc ô tô từ nước ngoài. Tôi muốn biết đối với hàng hóa biếu tặng như vậy thì có bị kiểm tra, giám sát hải quan hay không? Nhờ anh/chị tư vấn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Hàng hóa là quà biếu, tặng có bị kiểm tra, giám sát hải quan hay không?

Căn cứ Điều 49 Luật Hải quan 2014 có quy định về kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa là quà biếu, tặng như sau:

1. Hàng hóa là quà biếu, tặng phải được làm thủ tục hải quan; nếu là hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có điều kiện phải thực hiện theo quy định của pháp luật về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có điều kiện.

Nghiêm cấm việc xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa là quà biếu, tặng thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu.

2. Định mức hàng hóa là quà biếu, tặng được miễn thuế thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.

Như vậy, theo quy định như trên, hàng hóa biếu tặng vẫn sẽ bị kiểm tra, giám sát hải quan và phải tuân thủ các quy định về hải quan như trên.

Nguyên tắc tiến hành thủ tục kiểm tra, giám sát hải quan như thế nào?

Theo Điều 16 Luật Hải quan 2014 có quy định về nguyên tắc tiến hành thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan như sau:

1. Hàng hóa, phương tiện vận tải phải được làm thủ tục hải quan, chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan; vận chuyển đúng tuyến đường, đúng thời gian qua cửa khẩu hoặc các địa điểm khác theo quy định của pháp luật.

2. Kiểm tra, giám sát hải quan được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm bảo đảm hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

3. Hàng hóa được thông quan, phương tiện vận tải được xuất cảnh, nhập cảnh sau khi đã hoàn thành thủ tục hải quan.

4. Thủ tục hải quan phải được thực hiện công khai, nhanh chóng, thuận tiện và theo đúng quy định của pháp luật.

5. Việc bố trí nhân lực, thời gian làm việc phải đáp ứng yêu cầu hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

Trân trọng!


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin