Trước thời điểm đơn vị mua hồ sơ mời thầu được ngân hàng ký thư bảo lãnh dự thầu có hợp lệ không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Thư bảo lãnh dự thầu được ngân hàng ký trước thời điểm đơn vị mua hồ sơ mời thầu có hợp lệ không? Kết quả đấu thầu chưa được thông báo mà nội dung trong hồ sơ dự thầu bị đơn vị khác biết có vi phạm bảo mật hồ sơ dự thầu không?

Công ty chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, đấu thầu và vừa qua có kí một hợp đồng đấu thầu. Trong hồ sơ đề xuất của 01 đơn vị dự thầu có Thư bảo lãnh dự thầu được ngân hàng ký trước ngày đơn vị mua hồ sơ mời thầu như vậy có hợp lệ không? Kết quả đấu thầu chưa được thông báo mà nội dung trong hồ sơ dự thầu bị đơn vị khác biết có vi phạm bảo mật hồ sơ dự thầu không?

Mong Luật sư tư vấn. Tôi cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Thư bảo lãnh dự thầu được ngân hàng ký trước thời điểm đơn vị mua hồ sơ mời thầu có hợp lệ không?

Căn cứ Khoản 3, Khoản 4 Điều 11 Luật đấu thầu 2013 về bảo đảm dự thầu như sau:

3. Giá trị bảo đảm dự thầu được quy định như sau:

a) Đối với lựa chọn nhà thầu, giá trị bảo đảm dự thầu được quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo một mức xác định từ 1% đến 3% giá gói thầu căn cứ quy mô và tính chất của từng gói thầu cụ thể;

b) Đối với lựa chọn nhà đầu tư, giá trị bảo đảm dự thầu được quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo một mức xác định từ 0,5% đến 1,5% tổng mức đầu tư căn cứ vào quy mô và tính chất của từng dự án cụ thể.

4. Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu được quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu bằng thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất cộng thêm 30 ngày.

Như vậy, nếu trong hồ sơ yêu cầu của bên mời thầu không có nội dung yêu cầu về thời điểm xác lập thư bảo lãnh dự thầu của ngân hàng thì việc thư bảo lãnh của ngân hàng ký trước ngày nhà thầu mua hồ sơ dự thầu được xem là hợp lệ.

Kết quả đấu thầu chưa được thông báo mà nội dung trong hồ sơ dự thầu bị đơn vị khác biết có vi phạm bảo mật hồ sơ dự thầu không?

Tại Khoản 7 Điều 89 Luật đấu thầu 2013 quy định các hành vi bị cấm trong đấu thầu, cụ thể như sau:

7. Tiết lộ, tiếp nhận những tài liệu, thông tin sau đây về quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 7 và điểm e khoản 8 Điều 73, khoản 12 Điều 74, điểm i khoản 1 Điều 75, khoản 7 Điều 76, khoản 7 Điều 78, điểm d khoản 2 và điểm d khoản 4 Điều 92 của Luật này:

a) Nội dung hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trước thời điểm phát hành theo quy định;

b) Nội dung hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, sổ tay ghi chép, biên bản cuộc họp xét thầu, các ý kiến nhận xét, đánh giá đối với từng hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trước khi công khai danh sách ngắn, kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

c) Nội dung yêu cầu làm rõ hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của bên mời thầu và trả lời của nhà thầu, nhà đầu tư trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trước khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

d) Báo cáo của bên mời thầu, báo cáo của tổ chuyên gia, báo cáo thẩm định, báo cáo của nhà thầu tư vấn, báo cáo của cơ quan chuyên môn có liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trước khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

đ) Kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trước khi được công khai theo quy định;

e) Các tài liệu khác trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư được đóng dấu mật theo quy định của pháp luật.

Theo đó, hành vi tiết lộ thông tin về nội dung của hồ sơ dự thầu trước khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư là hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu và có thể bị xử phạt vi phạm hành chính.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin