Trụ sở của doanh nghiệp quá cảnh hàng hoá quá cảnh thông qua Hệ thống ACTS phải đáp ứng điều kiện là gì?

Ngày hỏi:06/07/2022

Điều kiện về trụ sở của doanh nghiệp quá cảnh hàng hoá quá cảnh thông qua Hệ thống ACTS là gì? Điều kiện về mức độ sử dụng thủ tục quá cảnh thông qua Hệ thống ACTS như thế nào? Điều kiện về chấp hành tốt pháp luật kiểm toán thủ tục quá cảnh thông qua Hệ thống ACTS như thế nào? 

Mong nhận được câu trả lời!

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Điều kiện về trụ sở của doanh nghiệp quá cảnh hàng hoá quá cảnh thông qua Hệ thống ACTS là gì?

Căn cứ Khoản 1 Điều 32

Doanh nghiệp quá cảnh là doanh nghiệp Việt Nam có trụ sở tại Việt Nam hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp quá cảnh nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp giấy phép thành lập và có trụ sở tại Việt Nam.

Điều kiện về mức độ sử dụng thủ tục quá cảnh thông qua Hệ thống ACTS như thế nào?

Căn cứ Khoản 2 Điều 32

Doanh nghiệp thực hiện thủ tục quá cảnh hàng hóa thông qua Hệ thống ACTS phải đảm bảo lượng tờ khai quá cảnh hải quan thông qua Hệ thống ACTS tối thiểu bằng 60% tổng số tờ khai quá cảnh qua các nước ASEAN mà doanh nghiệp thực hiện trong 01 năm tính đến thời điểm doanh nghiệp đề nghị công nhận doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên.

Điều kiện về chấp hành tốt pháp luật kiểm toán thủ tục quá cảnh thông qua Hệ thống ACTS như thế nào?

Căn cứ Khoản 3 Điều 32

Báo cáo tài chính hàng năm phải được kiểm toán bởi công ty kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo quy định của pháp luật về kiểm toán độc lập. Ý kiến kiểm toán về báo cáo tài chính nêu trong báo cáo kiểm toán phải là ý kiến chấp nhận toàn phần theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.

Trân trọng!


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin