Hàng hoá quá cảnh thông qua Hệ thống ACTS có hình thức hỗ trợ thu hồi nợ thuế hải quan như thế nào?

Ngày hỏi:06/07/2022

Hình thức hỗ trợ thu hồi nợ thuế hải quan hàng hoá quá cảnh thông qua Hệ thống ACTS được quy định như thế nào? Thời hạn xử lý yêu cầu hỗ trợ thu hồi nợ thuế hải quan hàng hoá quá cảnh thông qua Hệ thống ACTS bao lâu?

Mong nhận được hồi đáp sớm!

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Hình thức hỗ trợ thu hồi nợ thuế hải quan hàng hoá quá cảnh thông qua Hệ thống ACTS được quy định như thế nào?

Căn cứ Khoản 3 Điều 31

3. Hình thức hỗ trợ thu hồi nợ thuế hải quan:

Việc hỗ trợ thu hồi nợ thuế được thực hiện bằng hình thức văn bản hoặc thông qua hệ thống điện tử. Khi có yêu cầu hỗ trợ thu hồi nợ thuế hải quan, cơ quan hải quan yêu cầu hỗ trợ phải cung cấp cho cơ quan hải quan được yêu cầu hỗ trợ các thông tin tối thiểu sau:

a) Tên, mã số của người khai hải quan;

b) Số tờ khai quá cảnh, ngày đăng ký;

c) Số GRN;

d) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành bảo lãnh;

đ) Số tiền và lý do phát sinh tiền thuế hải quan phải nộp;

e) Các thông tin khác (nếu cần).

Việc cung cấp, bảo mật thông tin thực hiện theo Luật Quản lý thuế và pháp luật có liên quan.

Thời hạn xử lý yêu cầu hỗ trợ thu hồi nợ thuế hải quan hàng hoá quá cảnh thông qua Hệ thống ACTS bao lâu?

Căn cứ Khoản 4 Điều 31

Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu hỗ trợ, cơ quan hải quan được yêu cầu hỗ trợ phải thông báo cho cơ quan hải quan yêu cầu hỗ trợ biết về các thông tin:

a) Các hoạt động tiến hành để thu hồi nợ thuế hải quan và kết quả thu hồi nợ thuế hải quan (nếu có);

b) Lý do không thu hồi được, chưa thu hồi đủ hoặc từ chối hỗ trợ thu hồi nợ thuế hải quan.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin