Báo cáo tình hình mua, sử dụng, tái xuất hoặc tiêu hủy thiết bị của máy trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài?

Ngày hỏi:07/10/2022

Mẫu báo cáo tình hình mua, sử dụng, tái xuất hoặc tiêu hủy thiết bị của máy trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài mới? Mẫu báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài theo quy định mới? Xin được giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Báo cáo tình hình mua, sử dụng, tái xuất hoặc tiêu hủy thiết bị của máy trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài mới?

Căn cứ Phụ lục số 07 Ban hành kèm theo Thông tư 39/2022/TT-BTC (có hiệu lực từ 08/08/2022) quy định mẫu báo cáo tình hình mua, sử dụng, tái xuất hoặc tiêu hủy thiết bị của máy trò chơi điện tử có thưởng như sau:

PHỤ LỤC SỐ 07

BÁO CÁO TÌNH HÌNH MUA, SỬ DỤNG, TÁI XUẤT HOẶC TIÊU HỦY THIẾT BỊ CỦA MÁY TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÓ THƯỞNG
Kỳ báo cáo: Quý..../Năm……
(Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2022/TT-BTC ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Tên doanh nghiệp:

Số, ngày cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh:

TT

Tên thiết bị của máy trò chơi điện tử có thưởng

(Liệt kê cụ thể từng thiết bị)

Số lượng thiết bị đầu kỳ

Thiết bị thay đổi trong kỳ

Số lượng thiết bị cuối kỳ

Số lượng

Ngày

I

Thiết bị mua mới

1

2

...

II

Thiết bị sử dụng

1

2

...

III

Thiết bị tái xuất, tiêu hủy

1

2

...

Tổng số

............, ngày ... tháng... năm....
Ký tên và đóng dấu
(Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp
hoặc người được ủy quyền)

Mẫu báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài theo quy định mới?

Theo Phụ lục số 08 Ban hành kèm theo Thông tư 39/2022/TT-BTC (có hiệu lực từ 08/08/2022) quy định báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài như sau:

PHỤ LỤC SỐ 08

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÓ THƯỞNG
Kỳ báo cáo: Quý..../Năm…..
(Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2022/TT-BTC ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Tên doanh nghiệp:

Số, ngày cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh:

Đơn vị tính:

STT

Chỉ tiêu

Đầu kỳ

Thực hiện trong kỳ

Cuối kỳ

Tăng/giảm so với cùng kỳ (%)

A

DOANH THU (A = I + II + III)

I

Doanh thu từ hoạt động kinh doanh máy trò chơi điện tử có thưởng

II

Doanh thu hoạt động tài chính

III

Thu nhập khác

B

CHI PHÍ (B = I + II + III)

I

Chi phí trả thưởng

II

Chi phí thuê quản lý

III

Chi phí khác

C

THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NSNN

I

Các khoản phải nộp

1

Thuế giá trị gia tăng

2

Thuế tiêu thụ đặc biệt

3

Thuế thu nhập doanh nghiệp

II

Các khoản đã nộp

1

Thuế giá trị gia tăng

2

Thuế tiêu thụ đặc biệt

3

Thuế thu nhập doanh nghiệp

D

KẾT QUẢ KINH DOANH (LÃI/LỖ)

............, ngày ... tháng... năm....
Ký tên và đóng dấu
(Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp
hoặc người được ủy quyền)

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.