Phiếu nhập đồng tiền quy ước trong kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài mới?

Ngày hỏi:07/10/2022

Phiếu nhập đồng tiền quy ước trong kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài theo quy định mới? Phiếu tổng hợp doanh thu trong kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài mới? Xin nhờ ban biên tập giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Phiếu nhập đồng tiền quy ước trong kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài theo quy định mới?

Căn cứ Phụ lục số 03 Ban hành kèm theo Thông tư 39/2022/TT-BTC (có hiệu lực từ 08/08/2022) quy định phiếu nhập đồng tiền quy ước như sau:

PHỤ LỤC SỐ 03

PHIẾU NHẬP ĐỒNG TIỀN QUY ƯỚC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2022/TT-BTC ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Tên doanh nghiệp:

MST: Liên ...

Ngày ... tháng ... năm ... Ký hiệu:

Điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng:

Tên máy: Đơn vị tính:

Mệnh giá đồng tiền quy ước

Số lượng

Thành tiền

Tổng cộng

Ghi chú

Giám đốc

(Ký và ghi rõ
họ tên)

Kế toán

(Ký và ghi rõ
họ tên)

Kho quỹ

(Ký và ghi rõ
họ tên)

Phụ trách máy trò chơi

(Ký và ghi rõ
họ tên)

Kiểm soát

(Ký và ghi rõ
họ tên)

Ghi chú: - Phiếu này được lập làm 3 liên khi nhập đồng tiền quy ước;

- Đơn vị tính là đơn vị tiền tệ ghi trên đồng tiền quy ước.

Phiếu tổng hợp doanh thu trong kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài mới?

Theo Phụ lục số 04 Ban hành kèm theo Thông tư 39/2022/TT-BTC (có hiệu lực từ 08/08/2022) quy định phiếu tổng hợp doanh thu như sau:

PHỤ LỤC SỐ 04

PHIẾU TỔNG HỢP DOANH THU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2022/TT-BTC ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Tên doanh nghiệp:

MST: Liên ...

Ngày ... tháng ... năm ... Ký hiệu:

Điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng:

Đơn vị tính:

Số máy

Số tiền thu được trừ (-) số tiền trả thưởng cho khách

Ghi chú

Tổng cộng

Đối chiếu mức chênh lệch

Giám đốc

(Ký và ghi rõ
họ tên)

Kế toán

(Ký và ghi rõ
họ tên)

Thủ quỹ

(Ký và ghi rõ
họ tên)

Kho quỹ

(Ký và ghi rõ
họ tên)

Ghi chú: - Hóa đơn này được lập làm 3 liên khi mở hòm (túi).

- Đơn vị tính là đơn vị tiền tệ hạch toán.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin

Nội dung liên quan: " Kinh doanh trò chơi điện tử "