Mẫu hóa đơn đổi tiền cho khách trong kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài theo quy định mới?

Ngày hỏi:07/10/2022

Mẫu hóa đơn đổi tiền cho khách trong kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài mới? Phiếu xuất đồng tiền quy ước trong kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài theo quy định mới? Xin được cung cấp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Mẫu hóa đơn đổi tiền cho khách trong kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài mới?

Căn cứ Phụ lục số 01 Ban hành kèm theo Thông tư 39/2022/TT-BTC (có hiệu lực từ 08/08/2022) quy định mẫu hóa đơn đổi tiền cho khách như sau:

PHỤ LỤC SỐ 01

HÓA ĐƠN ĐỔI TIỀN CHO KHÁCH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2022/TT-BTC ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Tên doanh nghiệp:

MST: Liên ...

Ngày ... tháng ... năm ... Ký hiệu:

Điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng:

Tên khách hàng: Đơn vị tính:

Mệnh giá đồng tiền quy ước

Số lượng

Thành tiền

Nguyên tệ

Quy đổi

Tổng cộng

Tổng số tiền đã thanh toán (bằng chữ): ……………………………………………………

Kế toán

(Ký và ghi rõ
họ tên)

Thu ngân

(Ký và ghi rõ
họ tên)

Kiểm soát

(Ký và ghi rõ
họ tên)

Khách hàng

(Ký và ghi rõ
họ tên)

Ghi chú: - Hóa đơn này được lập làm 3 liên khi khách đổi tiền;

- Đơn vị tính là đơn vị tiền tệ hạch toán;

- Nguyên tệ ghi theo đơn vị tiền tệ ghi trên đồng tiền quy ước;

- Quy đổi ghi theo đơn vị tính theo tỷ giá chuyển đổi.

Phiếu xuất đồng tiền quy ước trong kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài theo quy định mới?

Theo Phụ lục số 02 Ban hành kèm theo Thông tư 39/2022/TT-BTC (có hiệu lực từ 08/08/2022) quy định phiếu xuất đồng tiền quy ước như sau:

PHỤ LỤC SỐ 02

PHIẾU XUẤT ĐỒNG TIỀN QUY ƯỚC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2022/TT-BTC ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Tên doanh nghiệp:

MST: Liên:...

Ngày ... tháng ... năm ... Ký hiệu:

Điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng:

Tên máy: Đơn vị tính:

Mệnh giá đồng tiền quy ước

Số lượng

Thành tiền

Tổng cộng

Ghi chú

Giám đốc

(Ký và ghi rõ
họ tên)

Kế toán

(Ký và ghi rõ
họ tên)

Kho quỹ

(Ký và ghi rõ
họ tên)

Phụ trách máy trò chơi

(Ký và ghi rõ
họ tên)

Kiểm soát

(Ký và ghi rõ
họ tên)

Ghi chú: - Phiếu này được lập làm 3 liên khi xuất đồng tiền quy ước;

- Đơn vị tính là đơn vị tiền tệ ghi trên đồng tiền quy ước.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.