Theo quy định mới, trách nhiệm của Sở Tài chính trong kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài?

Ngày hỏi:07/10/2022

Trách nhiệm của Sở Tài chính trong kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài theo quy định mới? Trách nhiệm của Cục Thuế địa phương Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Trách nhiệm của Sở Tài chính trong kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài theo quy định mới?

Căn cứ Điều 11 Thông tư 39/2022/TT-BTC (có hiệu lực từ 08/08/2022) quy định trách nhiệm của Sở Tài chính như sau:

Chịu trách nhiệm quản lý, giám sát, kiểm tra và chủ trì tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc quản lý, giám sát, kiểm tra hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trên địa bàn theo quy định tại Nghị định số 121/2021/NĐ-CP, quy định tại Thông tư này và các quy định pháp luật có liên quan.

Trách nhiệm của Cục Thuế địa phương

Theo Điều 12 Thông tư 39/2022/TT-BTC (có hiệu lực từ 08/08/2022) quy định trách nhiệm của Cục Thuế địa phương như sau:

1. Phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan trong việc quản lý, giám sát, kiểm tra hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trên địa bàn theo quy định tại Nghị định số 121/2021/NĐ-CP, quy định tại Thông tư này và các quy định pháp luật có liên quan.

2. Chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra, thanh tra về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, phí đối với các doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng theo quy định của pháp luật.

Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng

Tại Điều 13 Thông tư 39/2022/TT-BTC (có hiệu lực từ 08/08/2022) quy định trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng như sau:

1. Tuân thủ quy định của pháp luật đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng theo quy định tại Nghị định số 121/2021/NĐ-CP, quy định tại Thông tư này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Chịu trách nhiệm xây dựng, ban hành các quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ của doanh nghiệp đảm bảo minh bạch, trung thực và tuân thủ quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin

Nội dung liên quan: " Kinh doanh trò chơi điện tử "