Khi đổi đồng tiền quy ước cho người chơi trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài có phải lập hóa đơn hay không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Có phải lập hóa đơn khi đổi đồng tiền quy ước cho người chơi trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài hay không? Thời hạn thực hiện thông báo đồng tiền quy ước vào kinh doanh và tạm ngừng sử dụng đồng tiền quy ước?

Tôi hiện tính mở kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, tôi có thắc mắc về việc lập hoá đơn. Cho em xin hỏi em có phải lập hoá đơn khi đổi đồng tiền quy ước cho người nước ngoài không? Xin cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Có phải lập hóa đơn khi đổi đồng tiền quy ước cho người chơi trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài hay không?

Căn cứ Điều 4 Thông tư 39/2022/TT-BTC (có hiệu lực từ 08/08/2022) quy định về quản lý tiền mặt, đồng tiền quy ước tại kho quỹ, quầy thu ngân và tại các máy trò chơi điện tử có thưởng như sau:

1. Doanh nghiệp phải xây dựng và ban hành quy định về quy chế quản lý tài chính, quy trình quản lý đồng tiền quy ước và tổ chức quản lý đảm bảo tách bạch giữa kho quỹ, quầy thu ngân và tại các máy trò chơi điện tử có thưởng.

2. Doanh nghiệp chỉ được phép đổi tiền mặt, đồng tiền quy ước cho người chơi trước khi chơi và đổi trả lại tiền mặt cho người chơi tại quầy thu ngân và phải lập Hóa đơn đổi tiền theo mẫu quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này. Bộ phận thu ngân phải theo dõi cụ thể số lượng tiền, đồng tiền quy ước thực tế giao dịch trong kỳ.

3. Doanh nghiệp phải bố trí các hòm (túi) chuyên dụng để đựng tiền mặt, đồng tiền quy ước. Các hòm (túi) này phải được niêm phong trước khi mang ra khỏi kho quỹ và ngay sau khi mang ra khỏi máy trò chơi điện tử có thưởng.

4. Việc mở niêm phong các hòm (túi) và việc kiểm kê, tính toán giao dịch tại quầy thu ngân phải được thực hiện vào một thời gian nhất định theo quy định tại quy chế quản lý tài chính, quy trình quản lý đồng tiền quy ước của doanh nghiệp và phải được xác nhận theo các mẫu hóa đơn chứng từ gồm: Phiếu xuất đồng tiền quy ước, Phiếu nhập đồng tiền quy ước, Phiếu tổng hợp doanh thu, Phiếu kết toán thu ngân quy định tại Phụ lục số 02, 03, 04 và 05 ban hành kèm theo Thông tư này.

Như vậy, doanh nghiệp phải thực hiện lập hóa đơn đổi, trả tiền mặt, đồng tiền quy ước cho người chơi trước và sau khi chơi theo quy định như trên.

Thời hạn thực hiện thông báo đồng tiền quy ước vào kinh doanh và tạm ngừng sử dụng đồng tiền quy ước?

Căn cứ Điều 3 Thông tư 39/2022/TT-BTC quy định như sau:

1. Tối thiểu 05 ngày làm việc trước khi đưa đồng tiền quy ước vào kinh doanh, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản về hình thức, mẫu mã, số lượng, chủng loại đồng tiền quy ước với Sở Tài chính và cơ quan thuế trực tiếp quản lý tại địa phương để theo dõi, quản lý.

2. Doanh nghiệp được quyền tạm ngừng sử dụng đồng tiền quy ước theo nhu cầu quản lý. Tối thiểu 05 ngày làm việc trước thời điểm tạm ngừng sử dụng đồng tiền quy ước, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản với Sở Tài chính, cơ quan thuế trực tiếp quản lý tại địa phương để theo dõi, quản lý. Nội dung thông báo phải nêu rõ thời điểm tạm ngừng sử dụng đồng tiền quy ước, lý do tạm ngừng sử dụng đồng tiền quy ước, thời gian dự kiến tiếp tục sử dụng trở lại. Trường hợp có thay đổi về thời điểm tiếp tục sử dụng đồng tiền quy ước trở lại, doanh nghiệp phải thông báo lại bằng văn bản cho các cơ quan này.

3. Doanh nghiệp phải mở Sổ theo dõi quản lý đồng tiền quy ước, bao gồm các nội dung cơ bản sau:

a) Hình thức đồng tiền quy ước;

b) Số lượng, chủng loại đồng tiền quy ước doanh nghiệp mua, tái xuất hoặc tiêu hủy, trong đó cụ thể theo từng mệnh giá và loại ngoại tệ, ngày mua, tái xuất hoặc tiêu hủy, tên nhà sản xuất, cung cấp (nếu có);

c) Các nội dung khác theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp.

Theo đó, thời hạn thực hiện thông báo đồng tiền quy ước vào kinh doanh và tạm ngừng sử dụng đồng tiền quy ước là tối thiểu 05 ngày theo quy định như trên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin