Báo cáo nghiệp vụ trong doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử cho người nước ngoài theo quy định mới ra sao?

Ngày hỏi:07/10/2022

Báo cáo nghiệp vụ và báo cáo đột xuất trong doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử cho người nước ngoài theo quy định mới như thế nào? Phương thức gửi báo cáo trong doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử cho người nước ngoài theo quy định mới bao gồm?

Tôi có nhu cầu tìm hiểu xin được giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Báo cáo nghiệp vụ và báo cáo đột xuất trong doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử cho người nước ngoài theo quy định mới

Căn cứ Khoản 2, Khoản 3 Điều 10 Thông tư 39/2022/TT-BTC (có hiệu lực từ 08/08/2022) quy định báo cáo nghiệp vụ và báo cáo đột xuất như sau:

2. Đối với báo cáo nghiệp vụ

a) Định kỳ hàng quý, kết thúc năm, doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng phải lập và gửi các báo cáo nghiệp vụ sau:

- Báo cáo số lượng, chủng loại máy, loại hình trò chơi điện tử có thưởng theo mẫu quy định tại Phụ lục số 06 ban hành kèm theo Thông tư này;

- Báo cáo tình hình mua, sử dụng, tái xuất hoặc tiêu hủy thiết bị của máy trò chơi điện tử có thưởng theo mẫu quy định tại Phụ lục số 07 ban hành kèm theo Thông tư này;

- Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng theo mẫu quy định tại Phụ lục số 08 ban hành kèm theo Thông tư này.

b) Thời gian chốt số liệu báo cáo

- Đối với báo cáo định kỳ hàng quý: Tính từ ngày 01 của tháng đầu quý đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý thuộc kỳ báo cáo;

- Đối với báo cáo định kỳ hàng năm: Tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo.

c) Thời hạn gửi báo cáo và nơi nhận báo cáo

Các báo cáo nghiệp vụ quy định tại điểm a khoản này gửi cho Bộ Tài chính, Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (hoặc Sở Văn hóa, Thể thao) và Cục Thuế địa phương chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán (quý, năm). Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các báo cáo này.

3. Ngoài các báo cáo quy định tại khoản 1 và 2 Điều này, doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng phải thực hiện lập và gửi báo cáo đột xuất cho Bộ Tài chính theo yêu cầu quản lý.

Phương thức gửi báo cáo trong doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử cho người nước ngoài theo quy định mới bao gồm?

Theo Khoản 4 Điều 10 Thông tư 39/2022/TT-BTC (có hiệu lực từ 08/08/2022) quy định phương thức gửi báo cáo như sau:

4. Phương thức gửi báo cáo

a) Gửi trực tiếp dưới hình thức văn bản giấy;

b) Gửi qua dịch vụ bưu chính dưới hình thức văn bản giấy;

c) Gửi qua hệ thống thư điện tử hoặc hệ thống phần mềm thông tin báo cáo chuyên dùng;

d) Các phương thức khác theo quy định của pháp luật.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin

Nội dung liên quan: " Kinh doanh trò chơi điện tử "