Chế độ kế toán, kiểm toán trong doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử cho người nước ngoài theo quy định mới ra sao?

Ngày hỏi:07/10/2022

Chế độ kế toán, kiểm toán trong doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử cho người nước ngoài theo quy định mới? Báo cáo tài chính trong doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử cho người nước ngoài theo quy định mới như thế nào?

Tôi có nhu cầu tìm hiểu, xin được giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Chế độ kế toán, kiểm toán trong doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử cho người nước ngoài theo quy định mới?

Căn cứ Điều 9 Thông tư 39/2022/TT-BTC (có hiệu lực từ 08/08/2022) quy định chế độ kế toán, kiểm toán như sau:

1. Doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán theo quy định của Luật Kế toán và các quy định pháp luật hiện hành về kế toán.

2. Báo cáo tài chính hàng năm của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng phải được kiểm toán bởi một tổ chức kiểm toán độc lập được phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

3. Doanh nghiệp thực hiện chế độ lưu trữ báo cáo tài chính theo quy định tại Luật Kế toán và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có). Riêng đối với các mẫu kê khai quy định tại Phụ lục số 01, 02, 03, 04 và 05 ban hành kèm theo Thông tư này, thời gian lưu trữ tối thiểu là 05 năm nhằm phục vụ công tác kiểm tra, thanh tra của cơ quan quản lý nhà nước.

Báo cáo tài chính trong doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử cho người nước ngoài theo quy định mới như thế nào?

Theo Khoản 1 Điều 10 Thông tư 39/2022/TT-BTC (có hiệu lực từ 08/08/2022) quy định chế độ báo cáo tài chính như sau:

1. Đối với báo cáo tài chính

a) Doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng phải lập báo cáo tài chính quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư này và gửi cho Bộ Tài chính, Sở Tài chính, và Cục Thuế địa phương chậm nhất là 90 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm;

b) Trong thời hạn 120 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm, doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng phải công khai báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin

Nội dung liên quan: " Kinh doanh trò chơi điện tử "