Hành vi lôi kéo người khác không bỏ phiếu cho nam giới ứng cử làm chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ bị xử phạt thế nào?

Ngày hỏi:07/10/2022

Hành vi lôi kéo người khác không bỏ phiếu cho nam giới ứng cử làm chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ bị xử phạt như thế nào? Xử lý hành vi nói sai sự thật nam giới ứng cử làm chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ vì định kiến như thế nào?

Trong quá khứ, tôi thấy cảnh mẹ tôi phải chịu nhiều khổ cực nên lớn lên tôi muốn mình đứng ra bảo vệ phụ nữ là phái yếu. Với mong muốn như vậy, tôi đã ứng cử vào vị trí chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ. Nhưng vì giới tính tôi là nam nên có người nói với những người bầu cử và lôi kéo họ không bầu cho tôi. Họ nói rằng tôi là con trai nên không thể hiểu được tâm lý phụ nữ và cũng không thể hoàn toàn bảo vệ được phụ nữ. Ngoài ra, họ còn nói sai sự thật về tôi nhằm tôi không đạt được vị trí này. Cho tôi hỏi những người này sẽ bị xử phạt như thế nào? Xin cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Hành vi lôi kéo người khác không bỏ phiếu cho nam giới ứng cử làm chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ bị xử phạt như thế nào?

Căn cứ Điểm a Khoản 2 Điều 6 Nghị định 125/2021/NĐ-CP quy định về các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới liên quan đến chính trị như sau:

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Xúi giục, lôi kéo người khác chỉ bỏ phiếu cho người thuộc một giới tính nhất định khi bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, vào cơ quan lãnh đạo của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp vì định kiến giới;

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Hiến pháp 2013 thì tổ chức chính trị xã hội bao gồm những tổ chức sau:

2. Công đoàn Việt Nam, Hội nông dân Việt Nam, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội cựu chiến binh Việt Nam là các tổ chức chính trị - xã hội được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của thành viên, hội viên tổ chức mình; cùng các tổ chức thành viên khác của Mặt trận phối hợp và thống nhất hành động trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định 125/2021/NĐ-CP quy định về mức phạt tiền, thẩm quyền phạt tiền đối với cá nhân, tổ chức như sau:

2. Mức phạt tiền quy định đối với các hành vi vi phạm hành chính tại Chương II Nghị định này được quy định áp dụng đối với cá nhân, trường hợp tổ chức có hành vi vi phạm hành chính như cá nhân thì mức phạt tiền bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

a) Trường hợp hộ gia đình, hộ kinh doanh có hành vi vi phạm hành chính thì áp dụng mức phạt tiền như đối với cá nhân;

b) Trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới thì áp dụng mức xử phạt theo quy định của Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Theo đó, những người có hành vi xúi giục, lôi kéo người khác chỉ bỏ phiếu cho những người phụ nữ vào vị trí chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ là tổ chức chính trị-xã hội thì sẽ bị xử phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

Xử lý hành vi nói sai sự thật nam giới ứng cử làm chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ vì định kiến như thế nào?

Căn cứ Điểm c Khoản 1, Khoản 7 Điều 6 Nghị định 125/2021/NĐ-CP quy định như sau:

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

c) Cố ý tuyên truyền sai sự thật để cản trở người tự ứng cử, được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, vào cơ quan lãnh đạo của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp vì định kiến giới;

7. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc xin lỗi công khai người bị xâm phạm đối với hành vi quy định tại khoản 1, các điểm c và d khoản 3 Điều này (trừ trường hợp người bị xâm phạm có đơn không yêu cầu);

b) Buộc cải chính công khai thông tin sai sự thật đối với hành vi quy định tại các điểm c và d khoản 1 Điều này;

c) Buộc khôi phục lại quyền lợi hợp pháp của người bị xâm phạm đối với hành vi quy định tại các điểm a và b khoản 3, điểm c, d và đ khoản 4 Điều này;

d) Buộc chịu mọi chi phí khám bệnh, chữa bệnh hợp lý đối với hành vi quy định tại các điểm c và d khoản 3, điểm a và b khoản 4 Điều này trong trường hợp gây thiệt hại về sức khỏe, tinh thần cho người bị xâm phạm;

đ) Buộc sửa đổi hoặc bãi bỏ quy định, quy chế của cơ quan, tổ chức, cá nhân có sự phân biệt đối xử về giới đối với hành vi quy định tại khoản 5 Điều này.

Tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định 125/2021/NĐ-CP quy định về mức phạt tiền, thẩm quyền phạt tiền đối với cá nhân, tổ chức như sau:

2. Mức phạt tiền quy định đối với các hành vi vi phạm hành chính tại Chương II Nghị định này được quy định áp dụng đối với cá nhân, trường hợp tổ chức có hành vi vi phạm hành chính như cá nhân thì mức phạt tiền bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

a) Trường hợp hộ gia đình, hộ kinh doanh có hành vi vi phạm hành chính thì áp dụng mức phạt tiền như đối với cá nhân;

b) Trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới thì áp dụng mức xử phạt theo quy định của Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Như vậy, những người có hành vi nói không đúng sự thật về bạn để bạn không được bổ nhiệm vào vị trí chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ vì định kiến sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng và buộc xin lỗi công khai, cải chính công khai thông tin sai sự thật về bạn.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.