Hòa giải viên cơ sở thực hiện nhiệm vụ có được hưởng thù lao?

Ngày hỏi:07/10/2022

Hòa giải viên cơ sở có được nhận thù lao? Nghĩa vụ của hòa giải viên tại cơ sở là gì?

Chào anh/chị, nơi tôi cư trú đang bầu Hòa giải viên cơ sở, tôi cũng muốn ứng cử, tôi muốn hỏi khi được bầu hòa giải viên thì có được nhận thù lao gì không ạ?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Hòa giải viên cơ sở có được nhận thù lao?

Căn cứ Điều 9 Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013 có quy định quyền của hòa giải viên như sau:

1. Thực hiện hoạt động hòa giải ở cơ sở.

2. Đề nghị các bên có liên quan cung cấp tài liệu, thông tin liên quan đến vụ, việc hòa giải.

3. Tham gia sinh hoạt, thảo luận và quyết định nội dung, phương thức hoạt động của tổ hòa giải.

4. Được bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải; được cung cấp tài liệu liên quan đến hoạt động hòa giải.

5. Hưởng thù lao theo vụ, việc khi thực hiện hòa giải.

6. Được khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

7. Được hỗ trợ, tạo điều kiện để khắc phục hậu quả nếu gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải.

8. Kiến nghị, đề xuất về các vấn đề liên quan đến hoạt động hòa giải.

9. Chính phủ quy định chi tiết khoản 5 và khoản 7 Điều này.

Như vậy, theo quy định như trên, Hòa giải viên tại cơ sở sẽ được hưởng thù lao theo vụ, việc khi thực hiện nhiệm vụ hòa giải tại cơ sở.

Nghĩa vụ của hòa giải viên tại cơ sở là gì?

Theo Điều 10 Luật này nghĩa vụ của hòa giải viên tại cơ sở như sau:

1. Thực hiện hòa giải khi có căn cứ theo quy định tại Điều 16 của Luật này.

2. Tuân thủ các nguyên tắc quy định tại Điều 4 của Luật này.

3. Từ chối tiến hành hòa giải nếu bản thân có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ, việc hòa giải hoặc vì lý do khác dẫn đến không thể bảo đảm khách quan, công bằng trong hòa giải.

4. Thông báo kịp thời cho tổ trưởng tổ hòa giải để báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có biện pháp phòng ngừa trong trường hợp thấy mâu thuẫn, tranh chấp nghiêm trọng có thể dẫn đến hành vi bạo lực gây ảnh hưởng đến sức khoẻ, tính mạng của các bên hoặc gây mất trật tự công cộng.

5. Thông báo kịp thời cho tổ trưởng tổ hòa giải để báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý trong trường hợp phát hiện mâu thuẫn, tranh chấp có dấu hiệu vi phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính hoặc pháp luật về hình sự.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.