Cần điều kiện vồn là bao nhiều để tổ chức kiểm toán được chấp nhận?

Ngày hỏi:07/10/2022

Tổ chức kiểm toán được chấp thuận cần vốn bao nhiêu? 20 tháng thực tế hành nghề kiểm toán có đủ tiêu chuẩn làm kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận hay không?

Em dự định làm tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng nhưng không rõ về điều kiện vốn như thế nào. Cho em hỏi cần tối thiểu bao nhiêu để tổ chức kiểm toán được chấp thuận? Và em có em gái đã có kinh nghiệm thực tế hành nghề kiểm toán thì có đủ tiêu chuẩn làm kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận hay không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Tổ chức kiểm toán được chấp thuận cần vốn bao nhiêu?

Căn cứ Khoản 1 Điều 5 Nghị định 84/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện đối với tổ chức kiểm toán được chấp thuận như sau:

1. Tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng phải có đủ các Điều kiện sau đây:

...

b) Có vốn Điều lệ hoặc vốn được cấp (đối với chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam) từ 6 tỷ đồng trở lên và phải thường xuyên duy trì vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán không thấp hơn 6 tỷ đồng;

c) Có số lượng kiểm toán viên hành nghề từ 10 người trở lên, trong đó có Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, có đủ các tiêu chuẩn quy định tại Điều 6 Nghị định này;

d) Có thời gian hoạt động kiểm toán tại Việt Nam tối thiểu là 24 tháng tính từ ngày được cơ quan có thẩm quyền xác nhận danh sách đăng ký hành nghề kiểm toán lần đầu hoặc từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán lần đầu đến ngày nộp hồ sơ đăng ký thực hiện kiểm toán;

...

Theo đó, để tổ chức kiểm toán được chấp thuận, bạn cần có vốn Điều lệ từ 6 tỷ đồng trở lên và phải thường xuyên duy trì vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán không thấp hơn 6 tỷ đồng.

20 tháng thực tế hành nghề kiểm toán có đủ tiêu chuẩn làm kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận hay không?

Căn cứ Điều 6 Nghị định trên quy định về tiêu chuẩn đối với kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận như sau:

Ngoài các tiêu chuẩn quy định tại Luật kiểm toán độc lập, kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận phải có các tiêu chuẩn sau:

1. Có tên trong danh sách kiểm toán viên đủ Điều kiện hành nghề kiểm toán trong kỳ chấp thuận được Bộ Tài chính công khai tại thời Điểm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện kiểm toán.

2. Có ít nhất 24 tháng thực tế hành nghề kiểm toán tại Việt Nam tính từ ngày được cơ quan có thẩm quyền xác nhận đủ Điều kiện hành nghề kiểm toán đến ngày nộp hồ sơ đăng ký thực hiện kiểm toán.

Như vậy, em gái của bạn mới chỉ có 20 tháng thực tế hành nghề kiểm toán tại Việt Nam thì không đủ tiêu chuẩn đối với kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.