Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh có quyền buộc thôi việc đối với Hòa giải viên không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh có thẩm quyền buộc thôi việc đối với Hòa giải viên không? Nghĩa vụ của Hòa giải viên là gì?

Chào ban biên tập, tôi là Hòa giải viên tại Tòa án huyện đã được 5 năm rồi, vừa rồi do sơ xuất nên tôi có sai phạm trong quá trình hòa giải nhưng tôi nghĩ chỉ bị cấp trên ở huyện kỷ luật khiển trách thôi, sau đó không biết vụ việc bị ai báo lên tỉnh nên Chánh án Tòa tỉnh ra quyết định buộc thôi việc với tôi thì có được quyền không? Tôi phải khiếu nại trong bao nhiêu ngày mới đúng quy định?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh có thẩm quyền buộc thôi việc đối với Hòa giải viên không?

Căn cứ Điều 15 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 2020 quy định về khen thưởng, xử lý vi phạm đối với Hòa giải viên như sau:

1. Hòa giải viên có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ thì được khen thưởng theo quy định của pháp luật.

2. Hòa giải viên vi phạm quy định của Luật này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật hoặc bị xử lý bằng hình thức buộc thôi làm Hòa giải viên.

3. Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh đã bổ nhiệm Hòa giải viên có thẩm quyền xử lý Hòa giải viên vi phạm bằng hình thức buộc thôi làm Hòa giải viên.

4. Hòa giải viên bị buộc thôi làm Hòa giải viên thì bị xóa tên khỏi danh sách Hòa giải viên và thu hồi thẻ Hòa giải viên. Thủ tục thông báo xử lý, xóa tên Hòa giải viên và thu hồi thẻ Hòa giải viên được thực hiện theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 13 của Luật này.

5. Người bị buộc thôi làm Hòa giải viên có quyền khiếu nại đến Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh đã ra quyết định buộc thôi làm Hòa giải viên trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định. Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm giải quyết trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại.

Trường hợp không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại, người khiếu nại có quyền khiếu nại tiếp đến Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao có trách nhiệm giải quyết trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại. Quyết định giải quyết khiếu nại của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao có hiệu lực thi hành.

6. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy định chi tiết Điều này.

Như vậy, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh đã bổ nhiệm anh/chị có thẩm quyền xử lý vi phạm bằng hình thức buộc thôi làm Hòa giải viên. Anh/chị có quyền khiếu nại trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định.

Nghĩa vụ của Hòa giải viên là gì?

Theo Khoản 2 Điều 14 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 2020 quy định về nghĩa vụ của Hòa giải viên như sau:

2. Hòa giải viên có các nghĩa vụ sau đây:

a) Tiến hành hòa giải, đối thoại theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật này;

b) Tuân thủ pháp luật, độc lập, vô tư, khách quan;

c) Bảo đảm bí mật thông tin theo quy định của Luật này;

d) Không ép buộc các bên hòa giải, đối thoại trái với ý chí của họ;

đ) Không được nhận tiền, lợi ích từ các bên;

e) Từ chối tiến hành hòa giải, đối thoại nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b và d khoản 1 Điều 18 của Luật này;

g) Tôn trọng sự thỏa thuận, thống nhất của các bên, nếu nội dung thỏa thuận, thống nhất đó không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội, không nhằm trốn tránh nghĩa vụ với Nhà nước hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác;

h) Từ chối tham gia tố tụng với tư cách là người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng đối với vụ việc mà mình đã tiến hành hòa giải, đối thoại nhưng không thành và được chuyển cho Tòa án giải quyết theo trình tự tố tụng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin