Dự án chỉ phát sinh chất thải rắn sinh hoạt dưới 200 kg/ngày có phải đăng ký môi trường không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Dự án chỉ phát sinh chất thải thải rắn sinh hoạt dưới 200 kg/ngày có phải đăng ký môi trường hay không? Nội dung đăng ký môi trường bao gồm gì?

Công ty tôi dự kiến đầu tư thực hiện dự án phát sinh chất thải thải rắn sinh hoạt dưới 200 kg/ngày. Vậy công ty tôi có phải đăng ký môi trường không? Pháp luật quy định những đối tượng nào được miễn đăng ký môi trường? Xin cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Dự án chỉ phát sinh chất thải thải rắn sinh hoạt dưới 200 kg/ngày có phải đăng ký môi trường hay không?

Tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 49 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định đối tượng phải đăng ký môi trường bao gồm:

1. Đối tượng phải đăng ký môi trường bao gồm:

a) Dự án đầu tư có phát sinh chất thải không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường;

b) Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có phát sinh chất thải không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường.

2. Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này được miễn đăng ký môi trường bao gồm:

a) Dự án đầu tư, cơ sở thuộc bí mật nhà nước về quốc phòng, an ninh;

b) Dự án đầu tư khi đi vào vận hành và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không phát sinh chất thải hoặc chỉ phát sinh chất thải với khối lượng nhỏ, được xử lý bằng công trình xử lý tại chỗ hoặc được quản lý theo quy định của chính quyền địa phương;

Điều 32 Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định đối tượng được miễn đăng ký môi trường như sau:

1. Dự án đầu tư, cơ sở quy định tại điểm a khoản 2 Điều 49 Luật Bảo vệ môi trường.

2. Dự án đầu tư khi đi vào vận hành và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không phát sinh chất thải hoặc chỉ phát sinh chất thải rắn sinh hoạt dưới 300 kg/ngày được quản lý theo quy định của chính quyền địa phương; hoặc phát sinh nước thải dưới 05 m3/ngày, khí thải dưới 50 m3/giờ được xử lý bằng công trình thiết bị xử lý tại chỗ hoặc được quản lý theo quy định của chính quyền địa phương.

3. Danh mục dự án đầu tư, cơ sở được miễn đăng ký môi trường quy định tại Phụ lục XVI ban hành kèm theo Nghị định này.

Theo quy định trên của pháp luật, dự án của công ty bạn chỉ phát sinh chất thải thải rắn sinh hoạt dưới 300 kg/ngày không thuộc đối tượng phải đăng ký môi trường nhưng công ty bạn phải xử lý chất thải tại chỗ hoặc quản lý theo quy định của địa phương.

Nội dung đăng ký môi trường bao gồm gì?

Theo Khoản 4 Điều 49 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định về nội dung đăng ký môi trường bao gồm:

a) Thông tin chung về dự án đầu tư, cơ sở;

b) Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; công nghệ, công suất, sản phẩm; nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất sử dụng (nếu có);

c) Loại và khối lượng chất thải phát sinh;

d) Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải theo quy định;

đ) Cam kết thực hiện công tác bảo vệ môi trường.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin