Thực hiện nhiệm vụ tham gia lao động sản xuất xây dựng kinh tế kết hợp quân sự quốc phòng trên địa bàn Khu kinh tế - quốc phòng? được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:07/10/2022

Thực hiện nhiệm vụ tham gia lao động sản xuất xây dựng kinh tế kết hợp quân sự quốc phòng trên địa bàn Khu kinh tế - quốc phòng được quy định như thế nào? Xây dựng dự án trong Khu kinh tế - quốc phòng quy định như thế nào? Xin tư vấn từ Luật sư. Tôi cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Thực hiện nhiệm vụ tham gia lao động sản xuất xây dựng kinh tế kết hợp quân sự quốc phòng trên địa bàn Khu kinh tế - quốc phòng

Tại Điều 25 Nghị định 22/2021/NĐ-CP về nhiệm vụ tham gia lao động sản xuất xây dựng kinh tế kết hợp quân sự quốc phòng trên địa bàn Khu kinh tế - quốc phòng được quy định như sau:

1. Trực tiếp tổ chức tăng gia sản xuất góp phần cải thiện đời sống của cán bộ, chiến sĩ tại đơn vị.

2. Tổ chức xây dựng các mô hình kinh tế nhỏ quy mô hộ gia đình; ở những nơi có điều kiện về đất đai tổ chức mô hình kinh tế lớn nhằm thu hút nhân dân trên địa bàn vào làm việc.

3. Tham gia thực hiện các dự án, xây dựng các công trình của Đoàn kinh tế - quốc phòng và địa phương.

4. Các Đoàn kinh tế - quốc phòng tham gia lao động sản xuất, xây dựng kinh tế, kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng; tận dụng nguồn lực, cơ sở hạ tầng tham gia sản xuất để tạo ra sản phẩm góp phần nâng cao đời sống cán bộ, chiến sĩ, xây dựng kinh tế - xã hội nơi đóng quân.

Xây dựng dự án trong Khu kinh tế - quốc phòng

Theo Điều 26 Nghị định này xây dựng dự án trong Khu kinh tế - quốc phòng quy định như sau:

1. Đoàn Kinh tế - quốc phòng là chủ đầu tư các dự án đầu tư công theo kế hoạch xây dựng Khu kinh tế - quốc phòng đã được Bộ Quốc phòng phê duyệt.

Việc thực hiện các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn đầu tư của chủ đầu tư là tổ chức, cá nhân khác thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và pháp luật có liên quan; cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm phối hợp với Đoàn kinh tế - quốc phòng trước khi chấp thuận chủ trương đầu tư, đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong địa bàn Khu kinh tế - quốc phòng.

2. Đoàn Kinh tế - quốc phòng là chủ đầu tư có trách nhiệm thành lập Ban quản lý dự án, lập các dự án đầu tư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; trực tiếp quản lý và tổ chức thực hiện các dự án trong Khu kinh tế - quốc phòng theo quy định của pháp luật có liên quan.

3. Yêu cầu đối với dự án đầu tư xây dựng Khu kinh tế - quốc phòng:

a) Phải phù hợp với kế hoạch của từng Khu kinh tế - quốc phòng đã được phê duyệt;

b) Không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng địa bàn của đơn vị;

c) Căn cứ tính chất, nội dung, nguồn vốn, tiến độ, mục tiêu xây dựng Khu kinh tế - quốc phòng, chủ đầu tư có thể triển khai một hoặc nhiều dự án đầu tư theo kế hoạch đầu tư trung hạn, hằng năm.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.