Trách nhiệm lập hợp phần quy hoạch Khu kinh tế - quốc phòng quy định như thế nào?

Ngày hỏi:20/06/2022

Trách nhiệm lập hợp phần quy hoạch Khu kinh tế - quốc phòng quy định như thế nào? Căn cứ lập hợp phần quy hoạch Khu kinh tế - quốc phòng quy định như thế nào? Xin ban biên tập tư vấn. Tôi cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Trách nhiệm lập hợp phần quy hoạch Khu kinh tế - quốc phòng quy định như thế nào?

Tại Điều 6 Nghị định 22/2021/NĐ-CP về trách nhiệm lập hợp phần quy hoạch Khu kinh tế - quốc phòng quy định như sau:

1. Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan rà soát, lập hợp phần quy hoạch Khu kinh tế - quốc phòng theo quy định tại Điều 8 Nghị định này, gửi cơ quan tổ chức lập quy hoạch để tích hợp vào quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch vùng.

2. Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh có liên quan có trách nhiệm phối hợp với Bộ Quốc phòng lập, thẩm định hợp phần quy hoạch Khu kinh tế - quốc phòng.

3. Cơ quan tổ chức lập quy hoạch có trách nhiệm tích hợp hợp phần quy hoạch Khu kinh tế - quốc phòng vào quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch vùng theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Căn cứ lập hợp phần quy hoạch Khu kinh tế - quốc phòng quy định như thế nào?

Tại Điều 7 Nghị định này quy định căn cứ lập hợp phần quy hoạch Khu kinh tế - quốc phòng như sau:

1. Nhiệm vụ lập quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch vùng được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Kế hoạch về nhu cầu quốc phòng, khả năng kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng trong thời bình, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng và tình trạng chiến tranh.

3. Quy hoạch tỉnh, quy hoạch ngành và các quy hoạch khác có liên quan.

4. Quy hoạch Khu kinh tế - quốc phòng kỳ trước.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.