Trách nhiệm của Bộ Tài chính trong Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp tầm nhìn đến năm 2045?

Ngày hỏi:07/10/2022

Trách nhiệm của Bộ Tài chính trong phát triển giáo dục nghề nghiệp tầm nhìn đến năm 2045. Trách nhiệm của Ủy ban Dân tộc trong phát triển giáo dục nghề nghiệp tầm nhìn đến năm 2045 như thế nào? Trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong phát triển giáo dục nghề nghiệp tầm nhìn đến năm 2045 như nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Trách nhiệm của Bộ Tài chính trong phát triển giáo dục nghề nghiệp tầm nhìn đến năm 2045

Căn cứ Tiểu mục 4 Mục V Điều 1

4. Bộ Tài chính

- Chủ trì bố trí nguồn kinh phí sự nghiệp từ ngân sách trung ương thực hiện Chiến lược theo quy định của pháp luật về phân cấp ngân sách nhà nước.

- Xây dựng, rà soát, hoàn thiện các quy định về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi nước ngoài, vốn vay ODA.

Trách nhiệm của Ủy ban Dân tộc trong phát triển giáo dục nghề nghiệp tầm nhìn đến năm 2045

Theo Tiểu mục 5 Mục V Điều 1

5. Ủy ban Dân tộc

Chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc tuyên truyền, kiểm tra, giám sát thực hiện giáo dục nghề nghiệp tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi; cụ thể hóa Chiến lược vào Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong phát triển giáo dục nghề nghiệp tầm nhìn đến năm 2045

Tại Tiểu mục 6 Mục V Điều 1

6. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc tuyên truyền, kiểm tra, giám sát thực hiện giáo dục nghề nghiệp cho lao động nông thôn; cụ thể hóa Chiến lược vào Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin

Nội dung liên quan: " Bộ Tài chính "