Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp tầm nhìn đến năm 2045?

Ngày hỏi:07/10/2022

Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong phát triển giáo dục nghề nghiệp tầm nhìn đến năm 2045 như thế nào? Trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong phát triển giáo dục nghề nghiệp tầm nhìn đến năm 2045 như thế nào? Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong phát triển giáo dục nghề nghiệp tầm nhìn đến năm 2045 như nào? Tôi có nhu cầu muốn biết, xin được giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong phát triển giáo dục nghề nghiệp tầm nhìn đến năm 2045

Căn cứ Tiểu mục 1 Mục V Điều 1

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì triển khai thực hiện Chiến lược trên phạm vi cả nước; phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan có liên quan, các địa phương cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, nhiệm vụ 05 năm, hằng năm; xây dựng các cơ chế, chính sách, chương trình, đề án, dự án về giáo dục nghề nghiệp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát, đánh giá việc triển khai Chiến lược. Đánh giá sơ kết 05 năm, tổng kết 10 năm về tình hình thực hiện Chiến lược, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong phát triển giáo dục nghề nghiệp tầm nhìn đến năm 2045

Theo Tiểu mục 2 Mục V Điều 1

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các bộ, ngành liên quan hoàn thiện cơ chế, ban hành chính sách đẩy mạnh phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông vào giáo dục nghề nghiệp; xây dựng cơ chế liên thông giữa giáo dục nghề nghiệp với các bậc học khác trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong phát triển giáo dục nghề nghiệp tầm nhìn đến năm 2045

Tại Tiểu mục 3 Mục V Điều 1

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì bố trí vốn đầu tư phát triển thực hiện Chiến lược theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan hoàn thiện hành lang pháp lý để thu hút đầu tư nước ngoài cho giáo dục nghề nghiệp, huy động và cân đối nguồn lực, bố trí vốn đầu tư cho phát triển giáo dục nghề nghiệp.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin