Phụ lục đề cương xây dựng dự án và báo cáo kết quả thực hiện dự án giảm nghèo như thế nào?

Ngày hỏi:07/10/2022

Phụ lục mẫu đề cương xây dựng dự án và báo cáo kết quả thực hiện dự án giảm nghèo như thế nào? Đề cương xây dựng dự án mô hình giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng quy định như thế nào? Tôi có nhu cầu tìm hiểu, xin được thông tin. Tôi cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Phụ lục đề cương xây dựng dự án và báo cáo kết quả thực hiện dự án giảm nghèo như thế nào?

Theo mẫu số 01 Phụ lục ban hành Kèm theo Thông tư 09/2022/TT-BLDTBXH (Có hiệu lực từ 11/07/2022) về đề cương xây dựng dự án mô hình giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

TÊN ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………, ngày …… tháng …… năm ……

TÊN DỰ ÁN …………………………

1. Tên đơn vị đề xuất dự án (gồm: tên, địa chỉ, người đại diện, số CCCD hoặc CMND, số điện thoại liên lạc).

2. Mục tiêu dự án (mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể, dự kiến số hộ thoát nghèo): …………………………………………………………………………………………………………

3. Đối tượng tham gia: ………………………………………………………………………………

4. Thời gian triển khai: ………………………………………………………………………………

5. Địa bàn thực hiện: …………………………………………………………………………………

6. Tổng chi phí, cơ cấu từng nguồn vốn (ngân sách nhà nước, vốn của chủ trì liên kết, vốn tham gia của bên liên kết, vốn tín dụng ưu đãi, vốn lồng ghép thực hiện các chính sách): …………………………………………………………………………………………………………

7. Nội dung: …………………………………………………………………………………………

8. Mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước: ……………………………………………………………

9. Dự kiến kết quả đầu ra, hiệu quả thực hiện của dự án theo năm ngân sách và đến thời điểm kết thúc dự án, kế hoạch liên kết: ………………………………………………………………………

10. Chế tài xử lý và cơ chế thu hồi vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước trong trường hợp đơn vị chủ trì liên kết vi phạm cam kết và các nội dung khác có liên quan (nếu có): ………………………

11. Tổ chức thực hiện dự án: ………………………………………………………………………

12. Các nội dung liên quan khác ……………………………………………………………………

(Có kèm bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của đơn vị đề xuất dự án).

ĐẠI DIỆN ĐƠN V ĐỀ XUẤT DỰ ÁN
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Đề cương xây dựng dự án mô hình giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng quy định như thế nào?

Tại mẫu số 02 Phụ lục ban hành Kèm theo Thông tư này về đề cương xây dựng dự án mô hình giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
………, ngày …… tháng …… năm ……

TÊN DỰ ÁN …………………………

1. Đại diện cộng đồng dân cư (gồm: tên người đại diện, số CCCD hoặc CMND, địa chỉ liên hệ, số điện thoại liên lạc).

2. Mục tiêu dự án (mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể, dự kiến số hộ thoát nghèo): …………………………………………………………………………………………………………

3. Đối tượng tham gia: ………………………………………………………………………………

4. Thời gian triển khai: ………………………………………………………………………………

5. Địa bàn thực hiện: …………………………………………………………………………………

6. Các hoạt động của dự án: ………………………………………………………………………

7. Dự toán kinh phí thực hiện dự án; nguồn kinh phí thực hiện (ngân sách nhà nước hỗ trợ, vay vốn tín dụng ưu đãi, vốn lồng ghép thực hiện các chính sách và vốn đối ứng của các hộ gia đình tham gia (nếu có)): …………………………………………………………………………………………

8. Hình thức, mức quay vòng (nếu có): ……………………………………………………………

9. Dự kiến kết quả đầu ra, hiệu quả thực hiện của dự án, phương án; trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp: ………………………………………………………………………

10. Chế tài xử lý trong trường hợp vi phạm cam kết (nếu có): …………………………………

11. Tổ chức thực hiện dự án: ………………………………………………………………………

12. Các nội dung liên quan khác ……………………………………………………………………

ĐẠI DIỆN CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ
(ký, ghi rõ họ tên)

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.