Quyền của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam quy định ra sao?

Ngày hỏi:07/10/2022

Quyền của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam quy định ra sao? Công ty chứng khoán được cấp phép nghiệp vụ tự doanh chứng khoán khi nào? Các nghiệp vụ kinh doanh của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Quyền của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam?

Xin chào anh/chị, em đang tìm hiểu về quy định mới điều chỉnh về hoạt động chứng khoán, cho em hỏi theo quy định mới thì Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam có những quyền nào?

Trả lời: Căn cứ Khoản 1 Điều 46 Luật chứng khoán 2019 quy định Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam có các quyền sau đây:

- Ban hành các quy chế về niêm yết chứng khoán, giao dịch chứng khoán, công bố thông tin, thành viên của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các quy chế nghiệp vụ khác liên quan đến tổ chức và hoạt động thị trường giao dịch chứng khoán sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;

- Tổ chức, vận hành thị trường giao dịch chứng khoán;

- Cảnh báo, kiểm soát, hạn chế giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật và quy chế của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam;

- Tạm ngừng, đình chỉ giao dịch đối với một hoặc một số chứng khoán trong trường hợp giá, khối lượng giao dịch chứng khoán có biến động bất thường, tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch không có biện pháp khắc phục nguyên nhân dẫn đến việc chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo, kiểm soát, hạn chế giao dịch hoặc trong trường hợp cần thiết để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và bảo đảm ổn định, an toàn của thị trường chứng khoán;

- Chấp thuận, thay đổi, hủy bỏ niêm yết, đăng ký giao dịch chứng khoán và giám sát việc duy trì điều kiện niêm yết chứng khoán của các tổ chức niêm yết;

- Chấp thuận, hủy bỏ tư cách thành viên của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam;

- Cung cấp dịch vụ đấu giá, đấu thầu; dịch vụ về thông tin thị trường và thông tin liên quan đến chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch; dịch vụ phát triển hạ tầng công nghệ cho thị trường chứng khoán và các dịch vụ liên quan khác theo quy định tại Điều lệ Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam;

- Làm trung gian hòa giải theo yêu cầu của thành viên của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam khi phát sinh tranh chấp liên quan đến hoạt động giao dịch chứng khoán;

- Kiểm tra, xử lý vi phạm đối với thành viên của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam, tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch theo quy chế của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam;

- Đề nghị cơ quan quản lý nhà nước cung cấp thông tin liên quan đến thành viên của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam, tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch để phục vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật;

- Quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam.

Cán bộ, nhân viên, người lao động của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam trong khi thực thi nhiệm vụ, quyền hạn của mình phải tuân thủ quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, quy định về bảo mật thông tin và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Công ty chứng khoán được cấp phép nghiệp vụ tự doanh chứng khoán khi nào?

Tôi đang tìm hiểu về lĩnh vực chứng khoán theo quy định mới để phục vụ cho công việc của mình, tôi được biết công ty chứng khoán sẽ được thực hiện các nghiệp vụ chứng khoán trong đó có nghiệp vụ tự doanh chứng khoán. Tuy nhiên, tôi nghe nói để được thực hiện nghiệp vụ tự doanh chứng khoán phải có nghiệp vụ môi giới chứng khoán có đúng không? Nhờ hỗ trợ!

Trả lời: Căn cứ Điều 72 Luật chứng khoán 2019 quy định Công ty chứng khoán được cấp phép thực hiện một, một số hoặc toàn bộ nghiệp vụ kinh doanh sau đây:

- Môi giới chứng khoán;

- Tự doanh chứng khoán;

- Bảo lãnh phát hành chứng khoán;

- Tư vấn đầu tư chứng khoán.

Công ty chứng khoán chỉ được cấp phép thực hiện nghiệp vụ tự doanh chứng khoán khi được cấp phép thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán.

Công ty chứng khoán chỉ được cấp phép thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán khi được cấp phép thực hiện nghiệp vụ tự doanh chứng khoán.

=> Như vậy, căn cứ quy định trên thì Công ty chứng khoán chỉ được cấp phép thực hiện nghiệp vụ tự doanh chứng khoán khi được cấp phép thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán.

Các nghiệp vụ kinh doanh của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

Cho tôi hỏi theo quy định mới điều chỉnh về hoạt động chứng khoán, thì công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh nào? Nhờ hỗ trợ giải đáp, cảm ơn!

Trả lời: Căn cứ Điều 73 Luật chứng khoán 2019 quy định Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh sau đây:

- Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;

- Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán;

- Tư vấn đầu tư chứng khoán.

Các nghiệp vụ kinh doanh quy định tại khoản 1 Điều này được cấp chung trong Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn!

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin

Nội dung liên quan: " Giao dịch chứng khoán "