Trình tự, thủ tục kiểm tra lại quyết định hành chính bị khiếu nại trong Công an nhân dân như thế nào?

Ngày hỏi:07/10/2022

Trình tự, thủ tục kiểm tra lại quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật bị khiếu nại bị khiếu nại trong Công an nhân dân như thế nào? Trình tự, thủ tục giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại, quyết định xác minh nội dung khiếu nại trong Công an nhân dân? Mong được hướng dẫn theo quy định mới.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Trình tự, thủ tục kiểm tra lại quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại trong Công an nhân dân

Theo Điều 7 Thông tư 23/2022/TT-BCA (Có hiệu lực từ 30/06/2022) trình tự, thủ tục kiểm tra lại quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật bị khiếu nại bị khiếu nại trong Công an nhân dân như sau:

1. Sau khi thụ lý khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần đầu phải kiểm tra quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại.

Đối với khiếu nại quyết định kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ, công nhân Công an thì người giải quyết khiếu nại trực tiếp kiểm tra hoặc giao người có trách nhiệm kiểm tra quyết định bị khiếu nại.

2. Nội dung kiểm tra gồm:

a) Căn cứ pháp lý ban hành quyết định hành chính, thực hiện hành vi hành chính, quyết định kỷ luật cán bộ, chiến sĩ, công nhân Công an;

b) Thẩm quyền ban hành quyết định hành chính, thực hiện hành vi hành chính, quyết định kỷ luật cán bộ, chiến sĩ, công nhân Công an;

c) Nội dung của quyết định hành chính, việc thực hiện hành vi hành chính, quyết định kỷ luật cán bộ, chiến sĩ, công nhân Công an;

d) Trình tự, thủ tục ban hành quyết định hành chính, quyết định kỷ luật cán bộ, chiến sĩ, công nhân Công an;

đ) Các nội dung khác (nếu có).

3. Sau khi kiểm tra lại, nếu xác định khiếu nại là đúng thì người giải quyết khiếu nại lần đầu ban hành quyết định giải quyết khiếu nại ngay, không tiến hành xác minh, kết luận theo trình tự quy định. Nếu xác định chưa có cơ sở kết luận nội dung khiếu nại thì người giải quyết khiếu nại tiến hành xác minh.

Trình tự, thủ tục giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại, quyết định xác minh nội dung khiếu nại trong Công an nhân dân?

Theo Điều 8 Thông tư này trình tự, thủ tục giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại, quyết định xác minh nội dung khiếu nại trong Công an nhân dân như sau:

1. Trường hợp cần phải tiến hành xác minh nội dung khiếu nại, người giải quyết khiếu nại tự mình xác minh hoặc giao cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp tiến hành xác minh nội dung khiếu nại.

2. Người giải quyết khiếu nại hoặc cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ xác minh ban hành quyết định xác minh nội dung khiếu nại. Quyết định xác minh phải xác định rõ thời gian, nội dung xác minh và thành lập Đoàn xác minh hoặc Tổ xác minh (sau đây gọi chung là Tổ xác minh).

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin