Công chứng viên có quyền chứng thực chữ ký người dịch hay không? Có phải ghi rõ địa chỉ làm việc trong đơn bổ nhiệm công chứng viên không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Công chứng viên có quyền chứng thực chữ ký người dịch không? Có phải ghi rõ địa chỉ làm việc trong đơn bổ nhiệm công chứng viên? Có được bổ nhiệm làm Công chứng viên khi bị thu hồi chứng chỉ hành nghề Luật sư không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Công chứng viên có quyền chứng thực chữ ký người dịch không?

Được biết công chứng viên có thẩm quyền chứng thực. Vậy cho hỏi công chứng viên có được chứng thực chữ ký người dịch không? Căn cứ pháp lý ở đâu? Nhờ trợ giúp.

Trả lời:

Theo Khoản 1 Điều 77 Luật Công chứng 2014 về thẩm quyền chứng thực của công chứng viên như sau:

- Công chứng viên được chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản.

- Việc chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản được thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng thực.

Đồng thời, theo quy định tại Khoản 4 Điều 5 Nghị định 23/2015/NĐ-CP về chứng thực thì:

Công chứng viên có thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực các việc quy định tại Điểm a Khoản 1, Điểm b Khoản 2 Điều này, ký chứng thực và đóng dấu của Phòng công chứng, Văn phòng công chứng (sau đây gọi chung là tổ chức hành nghề công chứng).

Cụ thể công chứng viên được chứng thực các việc sau:

- Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận;

- Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản, trừ việc chứng thực chữ ký người dịch.

Như vậy công chứng viên không được chứng thực chữ ký người dịch.

Có phải ghi rõ địa chỉ làm việc trong đơn bổ nhiệm công chứng viên?

Em sắp hoàn thành tập sự hành nghề công chứng viên, đang tìm hiểu để làm hồ sơ đề nghị bổ nhiệm. Nhờ hướng dẫn cho em về hồ sơ. Và trong đơn đề nghị bổ nhiệm thì mình có phải ghi rõ địa điểm sẽ làm việc tại huyện, tỉnh nào không?

Trả lời:

* Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm công chứng viên

Căn cứ Khoản 2 Điều 12 Luật Công chứng 2014 thì hồ sơ đề nghị bổ nhiệm công chứng viên gồm có những giấy tờ sau đây:

- Đơn đề nghị bổ nhiệm công chứng viên theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định;

- Phiếu lý lịch tư pháp;

- Bản sao bằng cử nhân luật hoặc thạc sĩ, tiến sĩ luật;

- Giấy tờ chứng minh về thời gian công tác pháp luật;

- Bản sao giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng. Đối với người được miễn đào tạo nghề công chứng thì phải có bản sao giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề công chứng và giấy tờ chứng minh là người được miễn đào tạo nghề công chứng quy định tại khoản 1 Điều 10 của Luật này;

- Bản sao giấy chứng nhận kết quả kiểm tra tập sự hành nghề công chứng;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp.

* Đơn đề nghị bổ nhiệm công chứng viên

Đơn đề nghị bổ nhiệm công chứng viên dùng theo Mẫu TP-CC-03 ban hành kèm theo Thông tư 06/2015/TT-BTP, có nội dung như sau:

ảnh

3x4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ BỔ NHIỆM CÔNG CHỨNG VIÊN

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Tên tôi là: .................................. Nam, nữ: ................ Sinh ngày: ......../....../........

Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Căn cước công dân số: .......................................

Ngày cấp: ........../........../............... Nơi cấp: ...........................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ...........................................................................

Chỗ ở hiện nay: .......................................................................................................

Điện thoại: ......................................... Email (nếu có): ..........................................

Đã được cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra tập sự hành nghề công chứng số......…….. ngày ......../......../........

Dự kiến hành nghề tại…………………………………………………………(1)

Tôi làm Đơn này đề nghị được bổ nhiệm công chứng viên. Tôi cam đoan tuân thủ các nguyên tắc hành nghề công chứng, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, trách nhiệm của công chứng viên theo quy định của pháp luật.

Tỉnh (thành phố)...., ngày.......tháng......năm......

Người đề nghị

(ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú :

(1) Ghi rõ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi dự kiến hành nghề.

Theo Mẫu Đơn đề nghị bổ nhiệm công chứng viên nêu trên thì bạn sẽ phải ghi thông tin nơi dự kiến hành nghề. Cụ thể là ghi thông tin tỉnh, thành thuộc Trung ương nơi dự kiến hành nghề.

Có được bổ nhiệm làm Công chứng viên khi bị thu hồi chứng chỉ hành nghề Luật sư không?

Tôi muốn hỏi về trường hợp một người có đủ điều kiện lấy chứng chỉ hành nghề công chứng viên nhưng trước đó, người này là luật sư đã bị xóa tên ra khỏi Đoàn luật sư 01 năm. Như vậy, liệu có đủ điều kiện để được bổ nhiệm làm công chứng viên không?

Trả lời:

Căn cứ Khoản 5 Điều 13 Luật Công chứng 2014 quy định về trường hợp không được bổ nhiệm làm Công chứng viên như sau:

Người bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư do bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách của Đoàn luật sư, người bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề luật sư mà chưa hết thời hạn 03 năm kể từ ngày quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư có hiệu lực hoặc kể từ ngày chấp hành xong quyết định tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề luật sư.

Như vậy, trường hợp trước đó đã bị xóa khỏi tên danh sách Đoàn luật sư thì không đáp ứng điều kiện để được bổ nhiệm làm công chứng viên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.