Quy định về huy động nguồn lực trong cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 như nào?

Ngày hỏi:07/10/2022

Quy định về huy động nguồn lực trong cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 như thế nào? Phát triển nguồn nhân lực trong cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 như nào? Giám sát đánh giá việc cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 như nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Quy định về huy động nguồn lực trong cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 như thế nào?

Căn cứ Tiểu mục 7 Mục III Điều 1 huy động nguồn lực như sau:

- Ưu tiên nguồn lực từ ngân sách nhà nước, vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài, nhất là nguồn vốn từ các Chương trình mục tiêu quốc gia: xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững và các chương trình, dự án khác có mục tiêu về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn.

- Thu hút nguồn lực của các thành phần kinh tế xã hội, huy động sự tham gia, đóng góp của người dân trong đầu tư xây dựng, quản lý vận hành công trình cấp nước, vệ sinh môi trường nông thôn và hỗ trợ hoạt động cấp nước quy mô hộ gia đình.

- Tiếp tục thực hiện cho vay vốn đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp công trình cấp nước tập trung, cấp nước quy mô hộ gia đình và công trình vệ sinh môi trường nông thôn thông qua chính sách tín dụng đầu tư của Nhà nước, chương trình tín dụng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, đặc biệt tại các khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, ô nhiễm nguồn nước.

Phát triển nguồn nhân lực trong cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Theo Tiểu mục 8 Mục III Điều 1 phát triển nguồn nhân lực như sau:

- Rà soát, đánh giá nguồn nhân lực, xây dựng và thực hiện chương trình phát triển nguồn nhân lực, đa dạng hóa nội dung và hình thức đào tạo, chú trọng thực hành, giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra.

- Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng cho lực lượng quản lý và vận hành công trình; ưu tiên đội ngũ quản lý, vận hành mô hình công trình cộng đồng quản lý. Tăng cường năng lực cho lực lượng quản lý ở cơ sở trong công tác lập kế hoạch, quản lý, giám sát, đánh giá hoạt động cấp nước và vệ sinh.

Giám sát đánh giá việc cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Tại Tiểu mục 9 Mục III Điều 1 giám sát đánh giá như sau:

- Cập nhật và thực hiện Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá; xây dựng cơ chế quản lý, khai thác, chia sẻ cơ sở dữ liệu về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đảm bảo tin cậy, hiệu quả.

- Tăng cường giám sát chất lượng nước đảm bảo quy chuẩn; đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn.

- Thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm gây ô nhiễm nguồn nước, xả chất thải, nước thải không đúng quy định; huy động sự tham gia, giám sát của cộng đồng và người dân trong hoạt động cấp nước và vệ sinh, đặc biệt là công tác bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin

Nội dung liên quan: " Cấp nước sạch "