Việc xử lý trùng lặp trong hoạt động kiểm tra thuế về đối tượng kiểm tra thuế thế nào?

Ngày hỏi:07/10/2022

Việc xử lý trùng lặp trong hoạt động kiểm tra thuế về đối tượng kiểm tra thuế như thế nào? Công khai kế hoạch, chuyên đề kiểm tra thuế hng năm được thực hiện như thế nào? Mong nhận hồi đáp!

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Việc xử lý trùng lặp trong hoạt động kiểm tra thuế về đối tượng kiểm tra thuế

Căn cứ Khoản 3 Điều 72 Thông tư 80/2021/TT-BTC quy định về việc xử lý trùng lặp trong hoạt động kiểm tra thuế về đối tượng kiểm tra thuế như sau:

a) Trường hợp đối tượng kiểm tra của cơ quan thuế cấp dưới nếu có sự trùng lặp về đối tượng kiểm tra với kế hoạch kiểm tra, thanh tra về thuế của cơ quan Thanh tra Nhà nước, Kiểm toán Nhà nước, cơ quan thuế cấp trên thì thực hiện theo kế hoạch của Thanh tra Nhà nước, Kiểm toán Nhà nước, và cơ quan thuế cấp trên;

b) Đối với các trường hợp trùng lặp về đối tượng thuộc kế hoạch kiểm tra của cơ quan thuế với các cơ quan khác của Nhà nước thì Thủ trưởng cơ quan thuế phối hợp với Thủ trưởng cơ quan nhà nước có sự trùng lặp để xử lý và báo cáo cơ quan phê duyệt kế hoạch khi cần thiết.

Công khai kế hoạch, chuyên đề kiểm tra thuế hằng năm

Căn cứ Khoản 4 Điều 72 Thông tư trên quy định về công khai kế hoạch, chuyên đề kiểm tra thuế hằng năm như sau:

Kế hoạch, chuyên đề kiểm tra hằng năm (kể cả kế hoạch, chuyên đề sau điều chỉnh) phải được công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan thuế hoặc thông báo cho người nộp thuế và cơ quan thuế trực tiếp quản lý người nộp thuế (thông báo bằng văn bản hoặc điện thoại hoặc thư điện tử) chậm nhất là 30 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định phê duyệt hoặc điều chỉnh kế hoạch, chuyên đề kiểm tra.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin