Quy định về chức năng cơ bản nguồn nước lưu vực sông Bằng Giang - Kỳ Cùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050?

Ngày hỏi:02/06/2022

Quy định về chức năng cơ bản nguồn nước lưu vực sông Bằng Giang - Kỳ Cùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 như nào? Tôi có nhu cầu tìm hiểu, xin được giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Quy định về chức năng cơ bản nguồn nước lưu vực sông Bằng Giang - Kỳ Cùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Căn cứ Phụ lục I Lượng nước có thể khai thác sử dụng ban hành kèm theo Quyết định 1969/QĐ-TTg 

TT

Nguồn nước

Chiều dài (km)

Vị trí
(xã, huyện, tỉnh)

Chức năng

Mục tiêu chất lượng nước tối thiểu cần đạt được theo quy định tại QCVN 08- MT:2015/BTNMT

Điểm đầu

Điểm cuối

Giai đoạn 2021-2025

Giai đoạn 2026-2030

I

Sông Bằng Giang

 

 

 

 

 

 

1

Đoạn sông Bằng Giang 1: từ biên giới Việt Nam - Trung Quốc đến trước nhập lưu sông Dẻ Rào

30

Xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

Thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng

(1) Cấp nước cho sinh hoạt

(2) Cấp nước cho du lịch, dịch vụ

(3) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp

(4) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp

Hạng B1

Hạng A2

2

Đoạn sông Bằng Giang 2: Sau nhập lưu sông Dẻ Rào đến trước nhập lưu sông Hiến

26

Thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng

Phường sông Hiến, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

(1) Cấp nước cho sinh hoạt

(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp

(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp

Hạng B1

Hạng A2

3

Đoạn sông Bằng Giang 3: Sau nhập lưu sông Hiên đến biên giới Việt Nam - Trung Quốc

60

Phường sông Hiến, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng

(1) Sử dụng cho giao thông thủy

(2) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp

(3) Sử dụng cho thủy điện

Hạng B1

Hạng A2

II

Sông Hiến

 

 

 

 

 

 

1

Đoạn sông Hiến 1: từ thượng nguồn đến trước nhập lưu sông Tả Cáy

32

Xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng

Xã Hoa Thám, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng

(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp

(2) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp

Hạng B1

Hạng A2

2

Đoạn sông Hiến 2: sau nhập lưu sông Tả Cáy đến trước nhập lưu sông Minh Khai

34

Xã Hoa Thám, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng

Xã Lê Chung, huyện Hòa An. Tỉnh Cao Bằng

(1) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp

(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp

(3) Sử dụng cho thủy điện

Hạng B1

Hạng A2

3

Đoạn sông Hiến 3: sau nhập lưu sông Minh Khai đến trước nhập lưu sông Bằng Giang

27

Xã Lê Chung, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng

Phường sông Hiến, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

(1) Cấp nước cho sinh hoạt

(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp

(3) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp

(4) Sử dụng cho thủy điện

Hạng B1

Hạng A2

III

Sông Minh Khai

58

Xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

Xã Lê Chung, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng

(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp

Hạng B1

Hạng A2

IV

Sông Kỳ Cùng

 

 

 

 

 

 

1

Đoạn sông Kỳ Cùng 1: Thượng nguồn đến xã Khuất Xá, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

31

Xã Bắc Xa, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

Xã Khuất Xá, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

(1) Cấp nước cho sinh hoạt

(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp

(3) Sử dụng cho thủy điện

Hạng B1

Hạng A2

2

Đoạn sông Kỳ Cùng 2: từ sau hồ Bản Lải đến trước khi chảy vào thành phố Lạng Sơn

46

Sau hồ Bản Lải (Xã Khuất Xá, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn)

Xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

(1) Cấp nước cho sinh hoạt

(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp

(3) Sử dụng cho thủy điện

Hạng B1

Hạng A2

3

Đoạn sông Kỳ Cùng 3: từ sau khi chảy vào thành phố Lạng Sơn đến trước khi chảy ra khỏi thành phố Lạng Sơn

27

Xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

(1) Cấp nước cho sinh hoạt

(2) Cấp nước cho du lịch, dịch vụ

(3) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp

Hạng B1

Hạng A2

4

Đoạn sông Kỳ Cùng 4: từ sau khi chảy ra khỏi thành phố Lạng Sơn đến trước nhập lưu sông Mó Pia

37

Phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Xã Điểm He, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp

(2) Sử dụng cho thủy điện

Hạng B1

Hạng A2

5

Đoạn sông Kỳ Cùng 5: Sau nhập lưu sông Mó Pia đến trước nhập lưu sông Bắc Giang

52

Xã Điểm He, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

Xã Hùng Việt, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp

(2) Sử dụng cho thủy điện

Hạng B1

Hạng A2

6

Đoạn sông Kỳ Cùng 6: Sau nhập lưu sông Bắc Giang đến biên giới Việt Nam - Trung Quốc

43

Xã Hùng Việt, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

xã Đào Viên, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

(1) Cấp nước cho sản xuất công nghiệp

(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp

(3) Sử dụng cho giao thông thủy

(4) Sử dụng cho thủy điện

Hạng B1

Hạng A2

V

Sông Bắc Giang

 

 

 

 

 

 

1

Đoạn sông Bắc Giang 1, từ thượng nguồn đến ranh giới 2 tỉnh Bắc Kạn, Lạng sơn

66

Xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

Xã Kim Lư, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

(1) Cấp nước cho sinh hoạt

(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp

Hạng B1

Hạng A2

2

Đoạn sông Bắc Giang 2, từ ranh giới 2 tỉnh Bắc Kạn, Lạng Sơn đến trước nhập lưu sông Kỳ Cùng

68

Xã Kim Lư, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

Xã Hùng Việt, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

(1) Cấp nước cho sinh hoạt

(2) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp

(3) Sử dụng cho thủy điện

Hạng B1

Hạng A2

VI

Sông Bắc Khê

68

Xã Đoàn Kết, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

Thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp

(2) Sử dụng cho thủy điện

Hạng B1

Hạng A2

VII

Sông Tả Cáy

32

Xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

Xã Hoa Thám, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng

(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp

Hạng B1

Hạng A2

VIII

Sông Nậm Cung

32

Xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

Xã Minh Khai, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng

(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp

Hạng B1

Hạng A2

IX

Sông Thả Cao

24

Xã Thái Cường, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng

Xã Chi Lăng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp

Hạng B1

Hạng A2

X

Sông Khuổi O

33

Xã Lê Lai, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng

Xã Chi Lăng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

(1) Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp

Hạng B1

Hạng A2

Trân trọng!

Nguồn:

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.