Xử lý gói thầu không có nhà thầu đến thương thảo để ký hợp đồng thế nào?

Ngày hỏi:07/10/2022

Xử lý gói thầu không có nhà thầu đến thương thảo để ký hợp đồng như thế nào? Tổ chức lựa chọn nhà thầu được quy định như thế nào? Công ty tôi là bên mời thầu đã gửi thư mời nhà thầu xếp hạng thứ nhất đến thương thảo hợp đồng qua đường bưu điện. Tuy nhiên nhà thầu được mời không đến tham dự theo thời gian và địa điểm nêu trong thư mời, công ty tôi cũng không nhận được bất kỳ đề nghị nào về lùi thời gian thương thảo, dưới bất kỳ hình thức nào. Tôi xin hỏi, công ty tôi báo cáo với chủ đầu tư và tiến hành mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào thương thảo hợp đồng được chưa? Xin cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Xử lý gói thầu không có nhà thầu đến thương thảo để ký hợp đồng như thế nào?

Căn cứ Khoản 5 Điều 40 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định về thương thảo hợp đồng như sau:

5. Trường hợp thương thảo không thành công, bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào thương thảo; trường hợp thương thảo với các nhà thầu xếp hạng tiếp theo không thành công thì bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định hủy thầu theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 của Luật Đấu thầu.

Căn cứ Khoản 11 Điều 117 Nghị định trên quy định về xử lý tình huống trong đấu thầu như sau:

11. Trường hợp nhà thầu thực hiện gói thầu vi phạm hợp đồng, không còn năng lực để tiếp tục thực hiện hợp đồng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả của gói thầu thì chủ đầu tư xem xét, báo cáo người có thẩm quyền quyết định cho phép chấm dứt hợp đồng với nhà thầu đó, phần khối lượng công việc chưa thực hiện được áp dụng hình thức chỉ định thầu hoặc các hình thức lựa chọn nhà thầu khác trên cơ sở bảo đảm chất lượng, tiến độ của gói thầu. Giá trị phần khối lượng công việc chưa thực hiện giao cho nhà thầu mới được tính bằng giá trị ghi trong hợp đồng trừ đi giá trị của phần khối lượng công việc đã thực hiện trước đó. Trường hợp áp dụng hình thức chỉ định thầu, người có thẩm quyền phải bảo đảm nhà thầu được chỉ định có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu thực hiện phần công việc còn lại của gói thầu. Trường hợp việc thực hiện hợp đồng chậm tiến độ không do lỗi của nhà thầu thì không được phép chấm dứt hợp đồng để thay thế nhà thầu khác. Trường hợp phải chấm dứt hợp đồng với nhà thầu vi phạm để thay thế nhà thầu mới, trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng với nhà thầu vi phạm, chủ đầu tư phải gửi thông báo đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xem xét, đăng tải thông tin nhà thầu vi phạm trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Báo đấu thầu; trong thông báo phải nêu rõ lý do nhà thầu vi phạm dẫn tới phải chấm dứt hợp đồng, hình thức lựa chọn nhà thầu thay thế, tên nhà thầu được chỉ định trong trường hợp áp dụng hình thức chỉ định thầu.

Trường hợp nhà thầu không tiến hành thương thảo trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo mời thương thảo hợp đồng của bên mời thầu thì nhà thầu sẽ không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu. Bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét, mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào thương thảo hợp đồng.

Tổ chức lựa chọn nhà thầu được quy định như thế nào?

Căn cứ Điều 36 Nghị định trên quy định về tổ chức lựa chọn nhà thầu như sau:

1. Mời thầu:

a) Thông báo mời thầu được áp dụng đối với trường hợp không tiến hành thủ tục lựa chọn danh sách ngắn và được thực hiện theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 7 và Điểm b Khoản 1 hoặc Điểm a Khoản 2 Điều 8 của Nghị định này;

b) Gửi thư mời thầu đến các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn.

2. Phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu:

Việc phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 của Nghị định này.

3. Chuẩn bị, nộp, tiếp nhận, quản lý, sửa đổi, rút hồ sơ dự thầu:

Việc chuẩn bị, nộp, tiếp nhận, quản lý, sửa đổi, rút hồ sơ dự thầu thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 14 của Nghị định này.

4. Mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật:

Việc mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 26 của Nghị định này nhưng không bao gồm nội dung về bảo đảm dự thầu.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin