Điều lệ công ty khi đăng ký công ty hợp danh chỉ cần có người đại diện đứng ra ký đúng hay không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Điều lệ công ty khi đăng ký công ty hợp danh chỉ cần người đại diện đứng ra ký đúng không? Điều lệ công ty hợp danh khi sửa đổi có cần chữ ký của tất cả thành viên hợp danh không? Chào Luật sư, tôi và 4 người nữa vừa nộp đơn đăng ký doanh nghiệp công ty hợp danh nhưng bên Sở họ trả hồ sơ lại vì lý do điều lệ của công ty phải có tất cả chữ ký của chúng tôi ký có đúng không? Nếu sau này công ty mà sửa điều lệ thì có cần phải tất cả mọi người ký không? Xin được giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Điều lệ công ty khi đăng ký công ty hợp danh chỉ cần người đại diện đứng ra ký?

Căn cứ Khoản 3 Điều 24 ều lệ công ty như sau:

3. Điều lệ công ty khi đăng ký doanh nghiệp phải bao gồm họ, tên và chữ ký của những người sau đây:

a) Thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;

b) Chủ sở hữu công ty là cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu công ty là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

c) Thành viên là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

d) Cổ đông sáng lập là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức đối với công ty cổ phần.

Như vậy, khi đăng ký thành lập công ty hợp danh thì điều lệ công ty phải có họ, tên và chữ ký của thành viên hợp danh công ty. Do đó, việc điều lệ công ty hợp danh không được do người đại diện đứng ra ký mà cần tất cả chữ ký của thành viên hợp danh.

Điều lệ công ty hợp danh khi sửa đổi có cần chữ ký của tất cả thành viên hợp danh không?

Theo Khoản 4 Điều trên có quy định như sau:

4. Điều lệ công ty được sửa đổi, bổ sung phải bao gồm họ, tên và chữ ký của những người sau đây:

a) Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh;

b) Chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

c) Người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty cổ phần.

Theo đó, khi sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty hợp danh thì chỉ cần Chủ tịch Hội đồng thành viên ký theo như quy định trên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.