Công tác tổ chức thực hiện của Vụ Kế hoạch - Tài chính, bệnh viện Nội tiết T.Ư trong chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng ra sao?

Ngày hỏi:07/10/2022

Công tác tổ chức thực hiện của Vụ Kế hoạch - Tài chính trong chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng như thế nào? Công tác tổ chức thực hiện của các bệnh viện chuyên ngành Trung ương trong chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng như thế nào?Nhờ anh chị giúp đỡ. Cảm ơn anh chị. 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Công tác tổ chức thực hiện của Vụ Kế hoạch - Tài chính, bệnh viện Nội tiết Trung ương trong chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng như thế nào?

Tại Tiết l, tiết o Tiểu mục 1 Mục IV Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng đến năm 2025 ban hành kèm theo Quyết định 1294/QĐ-BYT năm 2022 có quy định về công tác tổ chức thực hiện của Vụ Kế hoạch - Tài chính, bệnh viện nội tiết trung ương trong chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng như sau:

l) Vụ Kế hoạch - Tài chính:

- Theo dõi và báo cáo các nguồn kinh phí đầu tư trực tiếp, gián tiếp cho hoạt động dinh dưỡng.

- Chủ trì thẩm định, trình phê duyệt kế hoạch kinh phí cho các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế để triển khai các hoạt động can thiệp về dinh dưỡng.

- Chủ trì, phối hợp xây dựng các kế hoạch, văn bản hướng dẫn triển khai các hoạt động dinh dưỡng trong các chương trình Mục tiêu quốc gia.

o) Bệnh viện Nội tiết Trung ương xây dựng kế hoạch hằng năm và tổ chức triển khai các hoạt động phòng chống rối loạn do thiếu i-ốt trong cả nước.

Công tác tổ chức thực hiện của các bệnh viện chuyên ngành Trung ương trong chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng như thế nào?

Tại Tiết p Tiểu mục 1 Mục IV Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng đến năm 2025 ban hành kèm theo Quyết định 1294/QĐ-BYT năm 2022 có quy định về công tác tổ chức thực hiện của các bệnh viện chuyên ngành Trung ương trong chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng như sau:

p) Các bệnh viện chuyên ngành Trung ương

- Tổ chức triển khai các hoạt động liên quan đến công tác dinh dưỡng theo các văn bản hiện hành.

- Chỉ đạo tuyến, hướng dẫn triển khai hoạt động dinh dưỡng tại bệnh viện và các bệnh viện vệ tinh được phân công theo các quy định hiện hành. Phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng, tuyến y tế cơ sở trong việc triển khai có hiệu quả các hoạt động dinh dưỡng.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.