Địa điểm, thời gian làm việc của Đoàn kiểm tra đối với những người thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông?

Ngày hỏi:07/10/2022

Địa điểm, thời gian làm việc của Đoàn kiểm tra đối với người thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông? Nội dung kiểm tra đối với người thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông? Xin được hỗ trợ các thông tin trên.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Địa điểm, thời gian làm việc của Đoàn kiểm tra đối với người thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông?

Căn cứ Điều 6 quy định về công tác kiểm tra cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định 29/QĐ-BTTTT năm 2021 quy định như sau:

Địa điểm, thời gian làm việc của Đoàn kiểm tra

1. Trong quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra làm việc với đối tượng kiểm tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tại trụ sở của cá nhân, tổ chức là đối tượng kiểm tra hoặc nơi tiến hành kiểm tra, xác minh.

2. Đoàn kiểm tra làm việc với đối tượng kiểm tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong giờ hành chính. Trường hợp cần thiết phải làm việc ngoài giờ hành chính với đối tượng kiểm tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thì Trưởng đoàn kiểm tra quyết định và phải chịu trách nhiệm về quyết định đó.

Nội dung kiểm tra đối với người thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông?

Căn cứ Điều 7 quy định trên thể hiện cụ thể:

Nội dung kiểm tra

1. Kiểm tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành thông tin và truyền thông.

2. Kiểm tra việc triển khai thực hiện các kết luận, các chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông.

3. Kiểm tra việc triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao và việc chấp hành các quy định của chính sách, pháp luật có liên quan trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin