Có được bồi thường khi kéo đường dây điện cao thế 500kv qua nhà hay không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Có được bồi thường khi kéo đường dây điện cao thế 500kv qua nhà không? Bồi thường đối với cây ngoài hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp như thế nào? Nhà nước đang tiến hành kéo đường dây điện cao thế 500kv qua khu vực nhà tôi và gia đình không thuộc diện phải di dời. Vậy trong trường hợp trên, tôi có được Nhà nước bồi thường không, nếu có thì mức bồi thường cụ thể là bao nhiêu? Và để kéo đường điện nhà tôi phải chặt đi vài cây thì nhà tôi có được bồi thường không ?Xin cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Có được bồi thường khi kéo đường dây điện cao thế 500kv qua nhà không?

Căn cứ Khoản 14 Điều 1

Điều 20. Bồi thường, hỗ trợ đối với nhà ở, công trình ngoài hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp

1. Nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân nằm ngoài hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp và thuộc khu vực có cường độ điện trường lớn hơn quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị định số 14/2014/NĐ-CP thì chủ sở hữu nhà ở, công trình được bồi thường, hỗ trợ để di dời như đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt nằm trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp phải giải tỏa theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

2. Nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân nằm ngoài hành lang bảo vệ an toàn và giữa hai đường dây dẫn điện trên không điện áp 500 kV, có khoảng cách theo phương nằm ngang giữa hai dây dẫn pha ngoài cùng gần nhất của hai đường dây nhỏ hơn hoặc bằng 60 mét thì chủ sở hữu nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt được lựa chọn một trong hai hình thức xử lý sau:

a) Được bồi thường, hỗ trợ để di dời như như đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt nằm trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp phải giải tỏa theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

b) Nếu không có nhu cầu di dời thì phải có văn bản đề nghị được ở lại gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có thông báo thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền để đầu tư xây dựng đường dây 500 kV xây dựng sau và được bồi thường đất, nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt theo quy định tại điểm a khoản 12 Điều 1 Nghị định này.

Như vậy, trường hợp của bạn đáp ứng điều kiện để đươc Nhà nước bồi thường, hỗ trợ hạn chế khả năng sử dụng đất trong khu vực đường dây điện 500kV. Mức bồi thường về việc hỗ trợ đối với nhà ở, công trình ngoài hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp được quy định cụ thể tại Luật Đất đai 2013 và theo mức giá theo từng thời điểm, vị trí đất phù hợp với quy định pháp luật.

Bồi thường đối với cây ngoài hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp như thế nào?

Căn cứ Khoản 16 Điều trên quy định về bồi thường với cây ngoài hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp như sau:

Điều 23. Bồi thường đối với cây trong và ngoài hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp

1. Cây trong hành lang và có trước khi có thông báo thu hồi đất để xây dựng lưới điện nếu không phải chặt bỏ và cấm trồng theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định số 14/2014/NĐ-CP thì đơn vị quản lý vận hành có trách nhiệm kiểm tra, chặt, tỉa cây để đảm bảo an toàn cho lưới điện và thực hiện bồi thường theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

2. Cây ngoài hành lang và có thể vi phạm khoảng cách an toàn theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 14/2014/NĐ-CP thì đơn vị quản lý vận hành có trách nhiệm kiểm tra, chặt, tỉa cây để đảm bảo an toàn cho lưới điện và thực hiện bồi thường như đối với cây trong hành lang quy định tại khoản 1 Điều này.

Theo đó, nếu cây nhà bạn vi phạm khoảng cách an toàn và bị chặt bỏ thì gia đình bạn bồi thường theo quy định trên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin