Nhiệm vụ của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN trong thực hiện đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN ra sao?

Ngày hỏi:07/10/2022

Nhiệm vụ của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN tronG thực hiện đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN như thế nào? Nhiệm vụ của DNNN trong xây dựng chương trình hành động thực hiện đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN như thế nào? Nhờ anh chị tư vấn. Cảm anh chị. 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Nhiệm vụ của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN trong thực hiện đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN như thế nào?

Tại Tiểu mục 7 Mục IV Nghị quyết 68/NQ-CP năm 2022 có quy định về nhiệm vụ của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN trong thực hiện đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN như sau:

7. Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

- Phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương đánh giá, tổng kết thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về Đề án “Thành lập cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với DNNN và vốn nhà nước tại doanh nghiệp”.

- Hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ Chiến lược tổng thể đầu tư phát triển doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban, hạn trình trong Quý IV năm 2022.

Nhiệm vụ của DNNN trong xây dựng chương trình hành động thực hiện đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN như thế nào?

Tại Tiểu mục 8 Mục IV Nghị quyết 68/NQ-CP năm 2022 có quy định về nhiệm vụ của DNNN trong xây dựng chương trình hành động thực hiện đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN như sau:

8. DNNN xây dựng Chương trình hành động để thực hiện hiệu quả các giải pháp quy định tại điểm 4, 5 Mục III Nghị quyết này; trong đó các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Khẩn trương xây dựng Chiến lược phát triển giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm trong Quý II năm 2022.

- Khẩn trương xây dựng Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong Quý II năm 2022, trong đó lưu ý nội dung về tăng cường đầu tư, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, chuyển dịch đầu tư theo hướng xanh, sạch, giảm thải khí carbon và xây dựng hệ thống lưu trữ năng lượng; Đổi mới mô hình quản trị doanh nghiệp ứng dụng chuyển đổi số và tiệm cận với các nguyên tắc quản trị của OECD; sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao...

- Xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, hoàn thành, đưa vào sử dụng các dự án dở dang, nhất là các dự án chậm tiến độ, đã kéo dài nhiều năm. Rà soát, giãn, hoãn các dự án đầu tư chưa cấp thiết, chưa đủ điều kiện thực hiện, chưa đánh giá kỹ lưỡng về hiệu quả để tập trung nguồn lực cho các dự án đầu tư mới, có tính chất dẫn dắt, lan tỏa, mang thương hiệu của DNNN. Thực hiện công tác quyết toán các dự án hoàn thành đúng thời hạn quy định.

9. Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết này, trường hợp phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền, các bộ, cơ quan, địa phương kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.