Nhiệm vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ trong tổ chức thực hiện đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN ra sao?

Ngày hỏi:21/05/2022

Nhiệm vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ trong tổ chức thực hiện đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước như thế nào? Nhiệm vụ của Thanh tra Chính phủ trong tổ chức thực hiện đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước như thế nào? Nhờ anh chị tư vấn. Cảm ơn anh chị.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Nhiệm vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ trong tổ chức thực hiện đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN như thế nào?

Tại Tiểu mục 5 Mục IV Nghị quyết 68/NQ-CP năm 2022 có quy định về có quy định nhiệm vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ trong tổ chức thực hiện đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN như sau:

5. Bộ Khoa học và Công nghệ

Nghiên cứu, trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học công nghệ trong Quý II năm 2022 để thực hiện quy định tại điểm a khoản 1 Mục III Nghị quyết này.

Nhiệm vụ của Thanh tra Chính phủ trong tổ chức thực hiện đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN như thế nào?

Tại Tiểu mục 6 Mục IV Nghị quyết 68/NQ-CP năm 2022 có quy định về có quy định nhiệm vụ của Thanh tra Chính phủ trong tổ chức thực hiện đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN như sau:

6. Thanh tra Chính phủ

Đẩy mạnh công tác thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong DNNN; nghiên cứu đổi mới các quy định về thanh tra DNNN, góp phần bảo đảm hiệu quả trong quản lý và sử dụng vốn, tài sản của nhà nước tại doanh nghiệp; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong DNNN; nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thanh tra.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin