Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp công lập?

Ngày hỏi:07/10/2022

Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong  như thế nào? Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong  ra sao? Tôi mong muốn được giải đáp thắc mắc.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong

Căn cứ Điều 42 Thông tư 05/2020/TT-BLĐTBXH về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh như sau:

1. Chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện hướng dẫn Trung tâm tổ chức hoạt động theo quy định.

2. Chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về tổ chức hoạt động của Trung tâm theo thẩm quyền quy định.

Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong

Căn cứ Điều 43 Thông tư 05/2020/TT-BLĐTBXH về trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội như sau:

1. Hướng dẫn các Trung tâm xây dựng, ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm theo hướng dẫn tại Thông tư này.

2. Hướng dẫn các Trung tâm tổ chức thực hiện chương trình đào tạo nghề nghiệp theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định về giáo dục nghề nghiệp tại Trung tâm, xử lý vi phạm theo thẩm quyền quy định.

4. Thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp đối với Trung tâm và định kỳ 06 tháng, hàng năm hoặc đột xuất tổng hợp tình hình hoạt động của Trung tâm và gửi báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin