Thời gian và kinh phí thực hiện kế hoạch tổ chức tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình trên truyền hình ra sao?

Ngày hỏi:20/05/2022

Thời gian và kinh phí thực hiện kế hoạch tổ chức tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình trên truyền hình như thế nào? Việc tổ chức thực hiện kế hoạch tổ chức tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình trên truyền hình như thế nào? Nhờ anh chị tư vấn. Cảm ơn anh chị.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Thời gian và kinh phí thực hiện kế hoạch tổ chức tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình trên truyền hình như thế nào?

Tại Mục III Kế hoạch tổ chức tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình trên truyền hình Ban hành Kèm theo Quyết định 1094/QĐ-BVHTTDL năm 2022 có quy định về thời gian và kinh phí thực hiện kế hoạch tổ chức tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình trên truyền hình như sau:

III. THỜI GIAN VÀ KINH PHÍ

1. Thời gian thực hiện

Thời gian thực hiện trong năm 2022.

2. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp bảo đảm xã hội năm 2022 của Vụ Gia đình được cấp qua Văn phòng Bộ.

Việc tổ chức thực hiện kế hoạch tổ chức tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình trên truyền hình như thế nào?

Tại Mục IV Kế hoạch tổ chức tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình trên truyền hình Ban hành Kèm theo Quyết định 1094/QĐ-BVHTTDL năm 2022 có quy định về việc tổ chức thực hiện kế hoạch tổ chức tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình trên truyền hình như sau:

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu và triển khai thực hiện hoạt động được phân công tại Kế hoạch này.

2. Vụ Kế hoạch, Tài chính thẩm định dự toán kinh phí và báo cáo Lãnh đạo Bộ những vấn đề liên quan.

3. Văn phòng Bộ hướng dẫn Vụ Gia đình xây dựng dự toán kinh phí, tổ chức triển khai, quyết toán theo quy định hiện hành.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình trên truyền hình, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai. Quá trình triển khai Kế hoạch nếu có vướng mắc, Vụ Gia đình kịp thời báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, điều chỉnh Kế hoạch phù hợp với điều kiện cụ thể.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin