Mục đích, yêu cầu kế hoạch Kế hoạch tổ chức tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình trên truyền hình được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:19/05/2022

Mục đích, yêu cầu kế hoạch Kế hoạch tổ chức tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình trên truyền hình được quy định ra sao? Tổ chức tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình với phụ nữ trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam được quy định ra sao? Nhờ anh chị giúp đỡ.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Mục đích, yêu cầu kế hoạch tổ chức tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình trên truyền hình được quy định ra sao?

Tại Mục I Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định 1094/QÐ-BVHTTDL năm 2022 có quy định về mục đích, yêu cầu kế hoạch tổ chức tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình trên truyền hình như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình trên truyền hình nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về phòng, chống bạo lực gia đình.

2. Yêu cầu

- Việc tuyên truyền phải bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ, tiết kiệm theo kế hoạch đề ra.

- Nội dung tuyên truyền phải khoa học, thiết thực, bám sát tình hình thực tế.

- Đảm bảo phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện.

Tổ chức tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình với phụ nữ trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam được quy định ra sao?

Tại Tiết 1.1 Tiểu mục 1 Mục II có quy định về việc tổ chức tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình với phụ nữ trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam như sau:

1.1. Tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình với phụ nữ

a) Nội dung

- Xây dựng phóng sự phản ánh về tình hình bạo lực gia đình, những tác động tiêu cực của bạo lực gia đình đối với sự bền vững của gia đình, bình đẳng giới trong gia đình; ảnh hưởng đến các giá trị văn hóa gia đình, tác động đến sức khỏe và kinh tế gia đình.

- Phóng sự đưa ra bức tranh toàn cảnh về những tác động của bạo lực gia đình đến vấn đề văn hóa - xã hội hiện nay. Vận động tổ chức, cá nhân cần hành động tham gia phòng, chống bạo lực gia đình; đầu tư nguồn lực cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình với phương châm đầu tư cho công tác gia đình là đầu tư cho phát triển xã hội.

b) Số lượng và thể loại

- Số lượng: 02 chương trình.

- Thể loại: Phóng sự.

- Thời lượng: khoảng 15 phút/chương trình.

c) Chương trình phát sóng và số lần phát

- Phát sóng trong Chương trình “Góc nhìn đại biểu”.

- Số lần phát sóng: mỗi chương trình phát sóng 3 lần (01 lần phát đi, 02 lần phát lại).

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin