Kế hoạch phục vụ xử lý thủ tục hành chính, quản lý nội bộ đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư giai đoạn 2022-2025 như thế nào?

Ngày hỏi:19/05/2022

Kế hoạch phục vụ xử lý thủ tục hành chính, quản lý nội bộ đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư giai đoạn 2022-2025 ra sao? Kế hoạch tổ chức điều phối, hướng dẫn kết nối, chia sẻ dữ liệu đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư giai đoạn 2022-2025 ra sao? Nhờ anh chị giúp đỡ. Cảm ơn anh chị.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Kế hoạch phục vụ xử lý thủ tục hành chính, quản lý nội bộ đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư giai đoạn 2022-2025 ra sao?

Tại số thứ tự III Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 905/QĐ-BTTTT năm 2022 có quy định kế hoạch phục vụ xử lý thủ tục hành chính, quản lý nội bộ đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư giai đoạn 2022-2025 như sau:

STT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian hoàn thành

Sản phẩm

III

PHỤC VỤ XỬ LÝ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG, QUẢN TRỊ NỘI BỘ, THỰC THI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

1

Rà soát nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ triển khai Đề án 06

Cục Tin học hóa

Trung tâm thông tin, Cục An toàn thông tin, Cục Bưu điện Trung ương, Trung tâm Internet Việt Nam và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

Tháng 12/2022

Hạ tầng công nghệ thông tin hoạt động ổn định, bảo đảm an toàn, an ninh mạng

2

Nâng cấp hoàn thiện hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ trên cơ sở hợp nhất Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ; tích hợp, cung cấp 100% các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Văn phòng Bộ

Cục Tin học hóa, Trung tâm thông tin và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

Tháng 12/2022

Hoàn thành hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, tích hợp cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công quốc gia, theo hướng dẫn tại Văn bản số 1552/BTTTT-THH ngày 26/4/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông

3

Kết nối hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin khác với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Hệ thống định danh và xác thực điện tử phục vụ xử lý thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, làm giàu dữ liệu dân cư

Văn phòng Bộ

Cục Tin học hóa, Trung tâm thông tin, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

Việc thường xuyên

Năm 2022: Kết nối hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Hệ thống định danh và xác thực điện tử

4

Tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu của các phần mềm ứng dụng, các hệ thống thông tin giám sát thông minh tại Trung tâm phục vụ hành chính công, Bộ phận Một cửa với Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định và tương tác trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương

Văn phòng Bộ

Cục Tin học hóa, Trung tâm thông tin, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

Năm 2022 và các năm tiếp theo

Kết nối được đưa vào sử dụng

5

Cập nhật, chuẩn hóa danh mục tài liệu, hồ sơ thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ; rà soát, tái cấu trúc quy trình, điện tử hoá mẫu đơn, tờ khai, kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

Năm 2022 và các năm tiếp theo

Danh mục tài liệu, hồ sơ thủ tục hành chính được cập nhật, chuẩn hóa trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; quy trình được tái cấu trúc, mẫu đơn, tờ khai, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được được điện tử hóa

6

Thực hiện việc đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, Trung tâm thông tin, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

Năm 2022 và các năm tiếp theo

Hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa và tái sử dụng phục vụ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông

7

Tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

Năm 2022 và các năm tiếp theo

Các Nghị quyết được tổ chức triển khai được hiệu quả

8

Bố trí kinh phí, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất cho việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Đề án 06

Vụ Kế hoạch và Tài chính

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

Năm 2022 và các năm tiếp theo

Nguồn lực được bố trí kịp thời, đầy đủ trong phạm vi ngân sách nhà nước cấp để triển khai các nhiệm vụ được hiệu quả

9

Đôn đốc thực hiện công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong thực hiện Đề án 06

Cục An toàn thông tin

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

Năm 2022 và các năm tiếp theo

Các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ triển khai Đề án 06 được bảo đảm an toàn, an ninh mạng

10

Xây dựng, trình phê duyệt Hồ sơ đề xuất cấp độ và triển khai đầy đủ phương án đảm bảo theo cấp độ đối các hệ thống thông tin, nền tảng phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo Đề án 06

Đơn vị quản lý, vận hành hệ thống, nền tảng

Cục An toàn thông tin

- Hồ sơ đề xuất cấp độ được thẩm định, duyệt trước 30/6/2022

- Triển khai đầy đủ phương án đảm bảo theo cấp độ trước 15/11/2022

Hồ sơ đề xuất cấp độ được thẩm định, phê duyệt và triển khai đầy đủ phương án đảm bảo theo cấp độ đã được duyệt

Kế hoạch tổ chức điều phối, hướng dẫn kết nối, chia sẻ dữ liệu đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư giai đoạn 2022-2025 ra sao?

Tại số thứ tự IV Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 905/QĐ-BTTTT năm 2022 có quy định kế hoạch tổ chức điều phối, hướng dẫn kết nối, chia sẻ dữ liệu đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư giai đoạn 2022-2025 như sau:

V

TỔ CHỨC ĐIỀU PHỐI, HƯỚNG DẪN KẾT NỐI, CHIA SẺ DỮ LIỆU

1

Hướng dẫn, hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương kết nối hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Hệ thống định danh và xác thực điện tử phục vụ xử lý thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Cục Tin học hóa

Đơn vị chuyên trách về Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông, cơ quan, đơn vị quản lý hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính

Thường xuyên

Văn bản hướng dẫn kỹ thuật của Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Tin học hóa); các kết nối được đưa vào sử dụng

2

Hướng dẫn, hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương kết nối cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin phục vụ quản lý nhà nước, nghiệp vụ chuyên ngành với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Hệ thống định danh và xác thực điện tử quốc gia

Cục Tin học hóa

Đơn vị chuyên trách về Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông, cơ quan, đơn vị quản lý các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin

Thường xuyên

Văn bản hướng dẫn kỹ thuật của Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Tin học hóa); các kết nối được đưa vào sử dụng

3

Đôn đốc, kiểm tra việc triển khai kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Hệ thống định danh và xác thực điện tử

Cục Tin học hóa

Đơn vị chuyên trách về Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông, cơ quan, đơn vị quản lý các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin

Thường xuyên

Kết nối được đưa vào sử dụng

4

Tổ chức quản lý, vận hành, duy trì, phát triển Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia bảo đảm hoạt động thông suốt, ổn định, an toàn, an ninh mạng

Cục Tin học hóa

Cục An toàn thông tin, Cục Bưu điện Trung ương

Thường xuyên

Thuê dịch vụ hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm an toàn an ninh mạng cho Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia phục vụ triển khai Đề án 06; các kết nối được đưa vào sử dụng, hoạt động ổn định, bảo đảm an toàn, an ninh mạng

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin