Kế hoạch hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư được quy định ra sao?

Ngày hỏi:19/05/2022

Kế hoạch hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư được quy định như thế nào? Nhờ anh chị tư vấn. Cảm ơn anh chị.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Tại số thứ tự II Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 905/QĐ-BTTTT năm 2022 có quy định về kế hoạch hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư như sau:

STT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian hoàn thành

Sản phẩm

II

HOÀN THIỆN HỆ SINH THÁI PHỤC VỤ KẾT NỐI, KHAI THÁC, BỔ SUNG LÀM GIÀU DỮ LIỆU DÂN CƯ

1

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu thông tin thuê bao tập trung của các doanh nghiệp viễn thông di động

Cục Viễn thông

Cục Tin học hóa, Cục Bưu điện Trung ương, các đơn vị thuộc Bộ Công an, các doanh nghiệp viễn thông di động

Tháng 6/2022

Kết nối được đưa vào sử dụng

2

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm

Cục Tin học hóa

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội-Bộ Công an, Trung tâm Công nghệ thông tin của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Tháng 3/2022

Kết nối được đưa vào sử dụng

3

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Cục Tin học hóa

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội-Bộ Công an, Cục Quản lý và đăng ký kinh doanh-Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 4/2022

Kết nối được đưa vào sử dụng

4

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai

Cục Tin học hóa

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội-Bộ Công an, Tổng Cục Quản lý đất đai và Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tháng 6/2022

Kết nối được đưa vào sử dụng

5

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính

Cục Tin học hóa

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội-Bộ Công an, Cục Tin học và Thống kê tài chính-Bộ Tài chính

Tháng 12/2022

Kết nối được đưa vào sử dụng

6

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng; Cơ sở dữ liệu quốc gia về quản lý tài sản, thu nhập

Cục Tin học hóa

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội-Bộ Công an, Trung tâm thông tin của Thanh tra Chính phủ

Năm 2022

Kết nối được đưa vào sử dụng

7

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu quốc gia về Khoa học và công nghệ

Cục Tin học hóa

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội-Bộ Công an, Trung tâm Công nghệ thông tin-Bộ Khoa học và Công nghệ

Năm 2022

Kết nối được đưa vào sử dụng

8

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức

Cục Tin học hóa

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội-Bộ Công an, Trung tâm tin học-Bộ Nội vụ

Tháng 12/2023

Kết nối được đưa vào sử dụng

9

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe, đăng kiểm phương tiện

Cục Tin học hóa

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội-Bộ Công an, Trung tâm Công nghệ thông tin-Bộ Giao thông vận tải

Tháng 5/2022

Kết nối được đưa vào sử dụng

10

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc

Cục Tin học hóa

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội-Bộ Công an, Cục Công nghệ thông tin-Bộ Tư pháp

Tháng 5/2022

Kết nối được đưa vào sử dụng

11

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu an sinh xã hội

Cục Tin học hóa

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội-Bộ Công an, Trung tâm thông tin-Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Tháng 5/2022

Kết nối được đưa vào sử dụng

12

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu công bố bản án, quyết định của Tòa án

Cục Tin học hóa

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội-Bộ Công an, Văn phòng-Tòa án nhân dân tối cao

Tháng 6/2022

Kết nối được đưa vào sử dụng

13

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu về giáo dục và đào tạo

Cục Tin học hóa

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội-Bộ Công an, Cục Công nghệ thông tin-Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tháng 12/2022

Kết nối được đưa vào sử dụng

14

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu về hồ sơ vụ án của Tòa án nhân dân

Cục Tin học hóa

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội-Bộ Công an, Văn phòng-Tòa án nhân dân tối cao

Tháng 12/2022

Kết nối được đưa vào sử dụng

15

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu thông tin Quyết định thi hành các biện pháp ngăn chặn đối với công dân đang trong quá trình điều tra; Cơ sở dữ liệu thống kê tư pháp, thống kê tội phạm; các Cơ sở dữ liệu khác liên quan đến công chức viên chức trong ngành

Cục Tin học hóa

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội-Bộ Công an, Cục thống kê tội phạm-Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Tháng 12/2022

Kết nối được đưa vào sử dụng

16

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các Cơ sở dữ liệu chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

Cục Tin học hóa

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội-Bộ Công an, Văn phòng-Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tháng 12/2022

Kết nối được đưa vào sử dụng

17

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các Cơ sở dữ liệu của ngành Tư pháp như Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính, Cơ sở dữ liệu quốc tịch, Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, Cơ sở dữ liệu trợ giúp pháp lý, Cơ sở dữ liệu về các tổ chức hành nghề công chứng, Cơ sở dữ liệu thi hành án dân sự nói chung

Cục Tin học hóa

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội-Bộ Công an, Bộ Tư lệnh tác chiến không gian mạng-Bộ Quốc phòng, Cục Công nghệ thông tin-Bộ Tư pháp

Tháng 6/2023

Kết nối được đưa vào sử dụng

18

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các hệ thống của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam

Cục Tin học hóa

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội-Bộ Công an, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam

Tháng 12/2022

Kết nối được đưa vào sử dụng

19

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các hệ thống của Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Cục Tin học hóa

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội-Bộ Công an, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Tháng 12/2022

Kết nối được đưa vào sử dụng

20

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu khách hàng vay của Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia-Ngân hàng nhà nước

Cục Tin học hóa

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội-Bộ Công an, Cục Công nghệ thông tin, Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia-Ngân hàng nhà nước

Tháng 12/2022

Kết nối được đưa vào sử dụng

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin