Quy định về thẩm quyền xử phạt của Trưởng Công an xã ở trong lĩnh vực dầu khí?

Ngày hỏi:19/05/2022

Quy định về thẩm quyền xử phạt của Trưởng Công an xã trong lĩnh vực dầu khí Thẩm quyền xử phạt của Hải đoàn trưởng Hải đoàn Cảnh sát biển trong lĩnh vực dầu khí? Thẩm quyền xử phạt của Tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển trong lĩnh vực dầu khí?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Quy định về thẩm quyền xử phạt của Trưởng Công an xã trong lĩnh vực dầu khí?

Xin hỏi theo quy định hiện nay thì Thẩm quyền xử phạt của Trưởng Công an cấp xã trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí được quy định thế nào?

Trả lời: Căn cứ Khoản 3 Điều 57 Nghị định 99/2020/NĐ-CP có quy định về thẩm quyền xử phạt của Trưởng Công an cấp xã trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí như sau:

Trưởng Công an cấp xã, Trưởng đồn Công an, Trạm trưởng Trạm Công an cửa khẩu, khu chế xuất có quyền:

- Phạt tiền đến 2.500.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 5.000.000 đồng đối với tổ chức;

- Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm a khoản này;

- Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a khoản 3 Điều 4 của Nghị định này.

Thẩm quyền xử phạt của Hải đoàn trưởng Hải đoàn Cảnh sát biển trong lĩnh vực dầu khí

Xin hỏi theo quy định hiện nay thì thẩm quyền xử phạt hành chính của Hải đoàn trưởng Hải đoàn Cảnh sát biển trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí được quy định như thế nào?

Trả lời: Căn cứ Khoản 4 Điều 59 Nghị định 99/2020/NĐ-CP có quy định về thẩm quyền xử phạt hành chính của Hải đoàn trưởng Hải đoàn Cảnh sát biển trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí như sau:

Hải đoàn trưởng Hải đoàn Cảnh sát biển có quyền:

a) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 100.000.000 đồng đối với tổ chức đối với các hành vi vi phạm quy định tại Chương II của Nghị định này; phạt tiền đến 30.000.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 60.000.000 đồng đối với tổ chức đối với các hành vi vi phạm khác quy định tại Nghị định này;

b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm a khoản này;

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, b và e khoản 3 Điều 4 của Nghị định này.

Thẩm quyền xử phạt của Tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển trong lĩnh vực dầu khí

Xin hỏi theo quy định hiện nay thì thẩm quyền xử phạt hành chính của Tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí được quy định như thế nào?

Trả lời: Căn cứ Khoản 5 Điều 59 Nghị định 99/2020/NĐ-CP có quy định về thẩm quyền xử phạt hành chính của Tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí như sau:

Tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển có quyền:

a) Phạt tiền đến 100.000.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 200.000. 000 đồng đối với tổ chức đối với các hành vi vi phạm quy định tại Chương II của Nghị định này; phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 100.000.000 đồng đối với tổ chức đối với các hành vi vi phạm khác quy định tại Nghị định này;

b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm a khoản này;

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, b và e khoản 3 Điều 4 của Nghị định này.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin